Regulamin

obowiązuje od dnia 14.03.2022 r.

§ 1. Postanowienia Ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z Serwisu oraz Systemu Moniti służącego do rejestracji i zarządzania czasem pracy oraz usprawniania czynności kadrowo-płacowych.
 2. Właścicielem Serwisu i Systemu Moniti jest Tres Comas spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000880619, NIP: 5252850692, REGON: 388144190, kapitał zakładowy: 11.400 zł, adres e-mail: [email protected].
 3. Niniejszy Regulamin wypełnia obowiązek z art. 8 UŚUDE, określając m.in. rodzaje, zakres i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, zasady zawierania i rozwiazywania umów o świadczenie usług oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
 4. Korzystanie z Serwisu i świadczonych za jego pośrednictwem Usług wymaga zapoznania się z Regulaminem i jego zaakceptowania.
 5. W zakresie Usług, których przedmiotem jest korzystanie z Systemu Moniti z uwagi na ich charakter Regulamin nie będzie miał zastosowania do Konsumentów i Przedsiębiorców na prawach konsumenta.

§ 2. Definicje

Ilekroć w Regulaminie używane są następujące pojęcia, powinny być rozumiane w następujący sposób:

 1. Abonament – pakiet funkcjonalności dostępnych w ramach wybranej przez Usługobiorcę i świadczonej przez Usługodawcę odpłatnej Usługi dostępny w modelu subskrypcyjnym na warunkach określonych w Regulaminie, Cenniku i Instrukcjach;
 2. Administrator danych Pracowników – Usługobiorca, który na mocy umowy powierzenia, o której mowa w § 11 Regulaminu, powierza Podmiotowi przetwarzającemu dane osobowe Pracowników do przetwarzania w celu realizacji Umowy w zakresie korzystania z Systemu Moniti;
 3. Administrator danych Usługobiorcy – Usługodawca w stosunku do danych osobowych Usługobiorcy będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą przetwarzanych w związku z korzystaniem z Serwisu i dostępnych za jego pośrednictwem Usług;
 4. Aplikacja Mobilna – Aplikacja Moniti Terminal RCP lub Aplikacja Mobilna Moniti Personal będąca częścią Systemu Moniti współpracująca z Panelem zarządzania i będąca jego uzupełnieniem;
 5. Aplikacja Mobilna Moniti Personal – oprogramowanie wraz z elementami niebędącymi programem komputerowym w wersji na urządzenia mobilne (tablety, smartfony) z systemem operacyjnym iOS oraz Android (z dostępną usługą Google Play) umożliwiające m.in. korzystanie z funkcji rejestracji czasu pracy i monitoringu pozycji GPS dedykowane pracownikom terenowym i zdalnym;
 6. Aplikacja Mobilna Moniti Terminal RCP – oprogramowanie wraz z elementami niebędącymi programem komputerowym w wersji na urządzenia mobilne (tablety, smartfony) z systemem operacyjnym iOS oraz Android (z dostępną usługą Google Play) umożliwiające m.in. korzystanie z funkcji rejestracji czasu pracy dedykowane pracownikom stacjonarnym;
 7. Cennik – zestawienie aktualnych informacji o cenach netto odpłatnych Usług wyrażonych w złotych polskich (PLN), dostępne w Serwisie w zakładce „CENNIK” i stanowiące integralną część Regulaminu;
 8. Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej;
 9. Instrukcje – informacje, komunikaty oraz wyjaśnienia w formie tekstu, ilustracji, grafiki, wideo, nagrania dźwiękowego i innych form przekazu zamieszczane w Serwisie jako opis funkcjonalności, możliwości i zasad działania Systemu Moniti;
 10. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z Przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 11. Konto Pracownika – zbiór zasobów i uprawnień w ramach Systemu przypisanych Pracownikowi Usługobiorcy dostępnych po uprzednim zarejestrowaniu i nadaniu uprawnień Pracownikowi przez Usługobiorcę w Panelu zarządzania oraz zalogowaniu się przez Pracownika przy pomocy adresu e-mail i hasła;
 12. Konto Usługobiorcy – zbiór zasobów i uprawnień w ramach Systemu przypisanych Usługobiorcy dostępnych po zarejestrowaniu w Serwisie i zalogowaniu się przez Usługobiorcę przy pomocy adresu e-mail i hasła;
 13. Okres rozliczeniowy – okres rozliczania odpłatnych Usług świadczonych w ramach wykupionego przez Usługobiorcę Abonamentu (np. 1-miesiąc, 12-miesięcy);
 14. Panel zarządzania – oprogramowanie w wersji online będące funkcjonalnością Systemu Moniti dostępne za pośrednictwem Serwisu z poziomu Konta Usługobiorcy służące do rejestracji i zarządzaniu czasem pracy Pracowników oraz usprawniania czynności kadrowo-płacowych Usługobiorcy;
 15. Polityka Prywatności – dokument stanowiący integralną część Regulaminu określający zasady przetwarzania Danych osobowych przez Usługodawcę, w tym także politykę plików cookies;
 16. Pomiot przetwarzający/Procesor – podmiot przetwarzający Dane osobowe w rozumieniu art. 28 RODO w imieniu administratora tych danych na podstawie umowy powierzenia, przy czym w niniejszym dokumencie będzie to Usługodawca w stosunku do danych osobowych Pracowników Usługobiorcy, dla których administratorem danych osobowych w rozumieniu RODO jest Usługobiorca;
 17. Pracownik Usługobiorcy/Pracownik – osoba fizyczna zatrudniona przez Usługobiorcę na podstawie umowy o pracę lub współpracująca z nim na podstawie umowy cywilnoprawnej (np.: współpracownik, zleceniobiorca) upoważniona przez Usługobiorcę do dostępu do Systemu Moniti;
 18. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – Przedsiębiorca korzystający z Usług niemających dla niego charakteru zawodowego, któremu przepisy prawa (w tym: art. 38 a ustawy o prawach konsumenta oraz 385 5 , art. 556 4 , art. 556 5 i art. 576 5 kodeksu cywilnego) przyznają uprawnienia o charakterze konsumenckim;
 19. Przedsiębiorca – osoba fizyczna (niebędąca Konsumentem ani Przedsiębiorcą na prawach konsumenta), osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą, w tym także wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej;
 20. Regulamin – niniejszy Regulamin określający zasady świadczenia Usług i powierzenia Danych osobowych;
 21. RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
 22. Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem internetowym: https://Moniti.app/ oraz pod adresami jego subdomen;
 23. System Moniti/System – rozwiązanie informatyczne (oprogramowanie wraz elementami niebędącymi programem komputerowym) wyposażone w zespół funkcjonalności, o których mowa w Regulaminie, Cenniku i Instrukcjach, dostępnych dla Usługobiorców za pośrednictwem Panelu zarządzania oraz przy wykorzystaniu Aplikacji mobilnej;
 24. Świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość) poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne;
 25. Umowa – umowa o świadczenie Usług zawierana pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą za pośrednictwem Serwisu poprzez akceptację Regulaminu, której przedmiotem jest korzystanie z funkcjonalności Systemu Moniti i/lub korzystanie z innych Usług świadczonych na podstawie Regulaminu;
 26. Usługi – usługi Świadczone drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu na podstawie Regulaminu (odpłatne i nieodpłatne);
 27. Usługobiorca – Przedsiębiorca korzystający z Usług;
 28. Usługodawca – Tres Comas spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa; wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000880619, NIP: 5252850692, REGON: 388144190, kapitał zakładowy: 10.000 zł, adres e-mail: [email protected];
 29. Ustawa o prawie autorskim – ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. z dnia 6 czerwca 2019 r. Dz.U. z 2019 r. poz. 1231);
 30. UŚUDE – ustawa z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1219);
 31. Zamówienie – oświadczenie woli złożone przez Usługobiorcę Usługodawcy zmierzające do zakupu odpłatnych Usług dostępnych w ramach Systemu Moniti.

§ 3. Korzystanie z Serwisu i Systemu Moniti

 1. W ramach Serwisu Usługodawca umożliwia Usługobiorcy:
  • zapoznanie się z informacjami dotyczącymi zakresu i warunków świadczenia Usług,
  • zapoznanie się z wpisami na blogu dotyczącymi m.in. aktualności i informacji z zakresu prawa pracy i optymalizacji przedsiębiorstw,
  • wysłanie zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego,
  • przeprowadzenie rozmowy na czacie online,
  • dokonanie zapisu na newsletter,
  • zarejestrowanie Konta Usługobiorcy, zalogowanie się do Konta Usługobiorcy, składanie Zamówień,
  • korzystanie z Usług nieodpłatnych – prowadzenie Konta Usługobiorcy, korzystanie z Systemu Moniti w ramach darmowego planu (do 5 pracowników),
  • korzystanie z Usług odpłatnych – korzystanie z Systemu Moniti w ramach wykupionego Abonamentu.
 2. Usługodawca świadczy Usługi w sposób nieprzerwany 7 dni w tygodniu z zastrzeżeniem postanowień ust. 4 poniżej.
 3. Wsparcie i pomoc techniczna świadczone są przez Usługodawcę drogą elektroniczną przez adres e-mail:  lub przez chat online po zalogowaniu do Panelu zarządzania od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej) w godzinach 9.00 – 17.00.
 4. Usługodawca zastrzegą sobie prawo do czasowego zawieszenia świadczenia Usług w związku z koniecznością przeprowadzenia prac serwisowych lub naprawczych, jak również w związku z modernizacją lub przebudową Systemu. Usługodawca dołoży wszelkich możliwych starań, aby przerwy w świadczeniu Usług nie były uciążliwe dla Usługobiorców, w szczególności, aby miały miejsce w godzinach nocnych i trwały możliwie najkrócej. Informacja o planowanym czasowym zawieszeniu pracy Serwisu i/lub Systemu na co najmniej 12 h będzie przekazywana Usługobiorcom drogą elektroniczną za pośrednictwem Konta Usługobiorcy lub na podany przy rejestracji adres e-mail.
 5. Usługodawca, z zastrzeżeniem postanowień ust. 6 poniżej, zwróci Usługobiorcy wynagrodzenie za opłaconą Usługę w przypadku całkowitego braku dostępu do Systemu lub całkowitego braku gwarantowanych funkcjonalności przez okres dłuższy niż 3 dni (dalej: „Rekompensata”) w wysokości  proporcjonalnej do czasu i zakresu, w którym Usługobiorca nie miał dostępu do Systemu czy funkcjonalności. Rekompensata nie może przekraczać wysokości uiszczonej opłaty za dany Okres rozliczeniowy i nie obejmuje utraconych korzyści. Rekompensata zostanie wypłacona na wyraźne i uzasadnione żądanie Usługobiorcy zgłoszone drogą elektroniczną na adres: [email protected] po uprzednim jej obliczeniu przez Usługodawcę.
 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w dostępie do Serwisu i/lub Systemu oraz związane z nimi problemy realizacji Usług, a także nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wynikającą z utraty danych przez Usługobiorcę wywołanymi:
  • siłą wyższą (przez co należy rozumieć zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli Usługodawcy, np. pożar, powódź, klęski żywiołowe, epidemia, trzęsienie ziemi),
  • awariami sprzętu Usługobiorcy,
  • przerwami w dostawie prądu czy łączności z Internetem,
  • niebezpieczeństwami związanymi z użytkowaniem sieci przez Usługobiorcę (ataki hakerskie, wirusy itp.),
  • nieuprawnioną ingerencją Usługobiorców lub osób trzecich czy też błędnym działaniem systemów telekomunikacyjnych i oprogramowania zainstalowanego na sprzęcie komputerowym Usługobiorcę,
  • nieznajomością lub nieprzestrzeganiem przez Usługobiorcę i Pracowników Usługobiorcy Regulaminu, Instrukcji i powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 7. Korzystanie z Serwisu i Systemu Moniti wymaga spełnienia następujących minimalnych wymagań technicznych:
  • dysponowanie urządzeniem posiadającym stabilne połączenie z siecią Internet o przepustowości co najmniej 1/1Mbit;
  • zainstalowanie przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej prawidłowe wyświetlanie zasobów Serwisu, tj. przeglądarki Internetowej Firefox, Chrome, Safari przy czym Usługodawca zaleca, aby były to najnowsze stabilne wersje ww. przeglądarek;
  • posiadanie aktywnego adresu poczty elektronicznej, a w przypadku korzystania z funkcjonalności Systemu przy wykorzystaniu Aplikacji mobilnej wymagane jest dodatkowo: posiadanie urządzenia (smartphone lub tablet) z systemem Android (7.0 lub wyższy) lub iOS (13 lub wyższy) z wbudowanym aparatem fotograficznym i/lub modułem GPS i nadanymi uprawnieniami do używania modułu GPS przez aplikację na poziomie „Zezwalaj zawsze”.
 8. Korzystanie z Systemu Moniti, oprócz spełnienia wymagań technicznych, o których mowa w ust. 7 powyżej, wymaga także uprzedniej rejestracji Konta Usługobiorcy,  zapoznania się z treścią oraz akceptacji Regulaminu i Polityki Prywatności, a także złożenia Zamówienia i opłacenia Abonamentu (o ile Usługobiorca nie korzysta z darmowego planu).
 9. Usługobiorca zobowiązuje się korzystać z Serwisu i/lub Systemu w sposób zgodny z ich przeznaczeniem, Regulaminem i Instrukcjami oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami. Używanie zasobów i funkcji dostępnych w Serwisie i Systemie w innych celach niż wynika to z Umowy wymaga odrębnej, uprzedniej i pisemnej zgody Usługobiorcy.
 10. Akceptując niniejszy Regulamin, Usługobiorca zobowiązuje się w szczególności do:
  • respektowania zakazu dostarczania treści o charakterze bezprawnym, przez co należy rozumieć m.in.: zakaz zamieszczania treści obraźliwych, nieprawdziwych, niemoralnych, naruszających dobre obyczaje, propagujących przemoc i nienawiść,
  • niepodejmowania działań zmierzających do zakłócenia funkcjonowania Serwisu i/lub Systemu czy wejścia w posiadanie informacji oraz danych nieprzeznaczonych dla Usługobiorcy,
  • niepodejmowania innych działań, które byłyby niezgodne z obowiązującymi przepisami prawem, dobrymi obyczajami lub naruszałyby prawa i dobra osobiste Usługodawcy oraz osób trzecich (w tym prawa własności intelektualnej).
 11. Wszelkie czynności podejmowane w związku z korzystaniem z Systemu Moniti przez Pracowników Usługobiorcy wykonywane są w imieniu i na rzecz Usługobiorcy. W przypadku, gdy Usługobiorca lub upoważniony przez niego Pracownik korzystając z Serwisu i/lub Systemu dopuści się naruszeń Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa, a także, gdy w inny sposób działa na szkodę Usługodawcy i osób trzecich, Usługodawca może, zgodnie z art. 14 UŚUDE, ograniczyć jego dostęp (zablokować Konto Usługobiorcy i powiązane z nimi Konta Pracowników ) lub pozbawić go dostępu do Serwisu i/lub Systemu ze skutkiem natychmiastowym. O zastosowanych środkach Usługobiorca zostanie niezwłocznie poinformowany przez Usługodawcę.
 12. W przypadku zajścia zdarzenia, o którym mowa w ust. 11 powyżej Usługobiorca zobowiązany jest podjąć niezwłocznie działania w celu usunięcia przyczyny ograniczenia lub zablokowania dostępu do Konta Usługobiorcy, w przeciwnym wypadku Usługodawca jest uprawniony do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym bez wypowiedzenia. W takiej sytuacji Usługobiorcy nie przysługuje roszczenie o zwrot wynagrodzenia za niewykorzystany Okres rozliczeniowy.
 13. Usługodawca nie weryfikuje i nie odpowiada za treści zamieszczane przez Usługobiorcę i Pracowników w Systemie za pośrednictwem Panelu zarządzania lub Aplikacji mobilnych.

§ 4. Konto Usługobiorcy i korzystanie z Panelu zarządzania

 1. Założenie Konta Usługobiorcy wymaga rejestracji, która jest możliwa za pośrednictwem Serwisu. Celem rejestracji Konta Usługobiorcy niezbędne jest podanie adresu e-mail i hasła, akceptacja Regulaminu oraz Polityki Prywatności, a następnie wypełnienie formularza obejmującego następujące informacje: firma (nazwa przedsiębiorstwa), strefa czasowa, imię i numer telefonu.
 2. Rejestracja i prowadzenie Konta Usługobiorcy są bezpłatne. Usługobiorca może posiadać tylko jedno konto.
 3. Po dokonaniu czynności, o których mowa w ust. 2 powyżej Usługobiorca uzyskuje dostęp do Konta Usługobiorcy, jednocześnie otrzymując na podany przy rejestracji adres e-mail potwierdzenie rejestracji (moment zawarcia Umowy w zakresie prowadzenia Konta Usługodawcy).
 4. Konto Usługobiorcy prowadzone jest przez czas nieokreślony z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do usunięcia Konta Usługobiorcy (wraz z powiązanymi Kontami Pracowników i zamieszczonymi w nich informacjami) w terminie do 3 miesięcy od dnia ostatniego logowania się w Koncie Usługobiorcy po zakończeniu korzystania z odpłatnych Usług lub po zakończeniu Okresu próbnego, co jest równoznaczne z rozwiązaniem Umowy, a także w sytuacji, o której mowa w § 3 ust. 12 oraz § 12 ust. 7 Regulaminu. Usługobiorca jest uprawniony do usunięcia Konta Usługobiorcy w każdym czasie bez podania przyczyny, w tym celu powinien skontaktować się z Usługodawcą mailowo na adres: [email protected] lub za pośrednictwem czatu online. Rezygnacja z Konta Usługobiorcy nie uprawnia Usługobiorcy do zwrotu płatności za niewykorzystany i opłacony Abonament.
 6. Zalogowanie się do Konta Usługobiorcy wymaga podania loginu oraz hasła. Loginem jest adres e-mail Usługobiorcy, a hasło podawane jest przez Usługobiorcę w procesie rejestracji.
 7. Zmiana lub odzyskiwanie hasła możliwa jest poprzez skorzystanie z funkcji resetowania hasła dostępnej w panelu logowania („Nie pamiętam hasła”).
 8. Usługobiorca może być poproszony o podanie innych danych, niż te, o których mowa w ustępie 2 powyżej w związku z realizacją Umowy (w tym danych niezbędnych do wystawienia faktury w związku ze świadczeniem Usług odpłatnych), o czym zostanie powiadomiony odrębnym komunikatem na etapie składania Zamówienia lub może je uzupełnić samodzielnie za pośrednictwem Panelu zarządzania w zakładce „Subskrypcja”.
 9. Usługobiorca dokonując rejestracji Konta Usługobiorcy zobowiązany jest do podania danych aktualnych i zgodnych z prawdą, niewprowadzających w błąd i nie naruszających praw oraz dóbr osób trzecich.
 10. W przypadku zmiany danych, Usługobiorca jest zobowiązany do ich bieżącej aktualizacji.
 11. Usługobiorca zobowiązany jest do zachowania hasła do logowania w poufności i nieudostępniania go osobom trzecim. Usługodawca w celu zachowania bezpieczeństwa logowania zaleca zmianę hasła logowania co 30 dni. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki udostępnienia hasła przez Usługobiorcę osobom trzecim.
 12. Po zalogowaniu się Usługobiorca uzyskuje dostęp do Panelu Zarządzania i jego funkcjonalności dostępnych w ramach aktywnego Abonamentu lub w ramach darmowego dostępu do Systemu Moniti (plan Free). Poszczególne funkcjonalności szczegółowo są opisane w Instrukcjach, Cennikach i planach abonamentowych zamieszczonych w Serwisie.
 13. Zamieszczanie danych osobowych Pracowników Usługobiorcy w Systemie w związku z korzystaniem przez Usługobiorcę z Usług, w tym poprzez: tworzenie, prowadzenie i aktualizację Kont Pracowników Usługobiorcy oraz nadawanie Pracownikom uprawnień do korzystania z poszczególnych funkcjonalności Systemu, rejestrację i zarządzanie czasem pracy oraz wykonywanie czynności kadrowo-płacowych przy wykorzystaniu Systemu jest równoznaczne z ich powierzeniem na zasadach określonych w § 11 Regulaminu (umowa powierzenia). Usługobiorca akceptując Regulamin i korzystając z Systemu oświadcza, że jest Administratorem danych Pracowników, które zamieszczane są w Systemie oraz że w pełni odpowiada za spełnienie wobec nich obowiązków wynikających z RODO i innych obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności odpowiada za dysponowanie i odpowiednie udokumentowanie podstawy prawnej przetwarzania Danych osobowych Pracowników powierzanych Usługodawcy.
 14. Usługobiorca zobowiązany jest do zapoznania Pracowników z Regulaminem i odpowiada z nimi solidarnie za wszelkie ich działania związane z korzystaniem z Systemu (w tym za wprowadzane do Systemu treści).
 15. Treści zamieszczone w Systemie Moniti za pośrednictwem Konta Usługodawcy i Kont Pracowników przechowywane są w Systemie przez okres realizacji Umowy, przy czym nie dłużej niż do momentu usunięcia Konta Usługobiorcy i powiązanych z nim Kont Pracowników na zasadach określonych w ust. 6 powyżej, przy czym dane w postaci foto-potwierdzeń i geolokalizacji przechowywane są w Systemie nie dłużej niż 3 miesiące od ich utworzenia i wprowadzenia do Systemu. Po upływie wskazanych w zdaniu poprzednim terminów dochodzi do całkowitego nieodwracalnego usunięcia lub zanonimizowania tych danych.

§ 5. Darmowy dostęp do Systemu Moniti

 1. Konto Usługobiorcy jest darmowe w ramach planu Free dla pięciu lub mniej użytkowników.
 2. Darmowy dostęp w ramach planu Free gwarantuje funkcjonalności Systemu opisane w Instrukcjach.
 3. Dostęp w ramach planu Free do Systemu Moniti ma charakter dożywotni
 4. W trakcie korzystania z planu Free można złożyć zamówienie na odpłatne Usługi dostępu do Systemu Moniti

§ 6. Usługi odpłatne – dostęp do systemu Moniti w ramach Abonamentu

 1. Złożenie Zamówienia wymaga zalogowania się do Konta Usługobiorcy, dokonania wyboru Abonamentu za pośrednictwem zakładki „Subskrypcja” i dokonania płatności zgodnie z Cennikiem i na zasadach określonych w § 8 Regulaminu.
 2. Aktywacja Usługi nastąpi niezwłocznie po zaksięgowaniu środków na koncie Usługodawcy. Usługobiorca otrzyma automatyczne powiadomienie o aktywacji Usługi w ramach wybranego Abonamentu drogą elektroniczną na adres e – mail podany przy rejestracji Konta Usługobiorcy.
 3. W przypadku upływu Okresu rozliczeniowego, na jaki został wykupiony Abonament, przedłużenie Umowy o świadczenie Usługi może nastąpić poprzez złożenie przez Usługobiorcę nowego Zamówienia na zasadach, o których mowa w ust. 1 powyżej.
 4. Każdorazowo przed upływem Okresu rozliczeniowego Usługodawca przesyła wiadomość Usługobiorcy dotyczącą upływu Okresu rozliczeniowego i konieczności dokonania kolejnej płatności.
 5. Usługobiorca, który w trakcie trwania Okresu rozliczeniowego chce zmienić Abonament na wyższy i tym samym uzyskać dostęp do dodatkowych funkcjonalności Systemu może zgłosić taką potrzebę Usługodawcy mailowo na adres:  lub za pośrednictwem czatu online, a następnie dokonać dopłaty za pozostały Okres rozliczeniowy w wysokości proporcjonalnej różnicy w cenie. W przypadku zmiany Abonamentu na niższy w trakcie trwania Okresu rozliczeniowego różnica w cenie nie jest zwracana Usługobiorcy.
 6. Umowa o świadczenie Usługi odpłatnego dostępu do Systemu Moniti zawierana jest na czas jej
  trwania określony w warunkach Abonamentu.
 7. Usługodawca jest uprawniony do rozwiązania Umowy o świadczenie odpłatnych Usług bez zachowania terminu wypowiedzenia w sytuacji naruszenia przez Usługobiorcę zobowiązań, o których mowa w § 3 ust. 10 Regulaminu, a także w sytuacji, o której mowa w § 3 ust. 12 Regulaminu.

§ 7. Aplikacje Mobilne

 1. Usługodawca udostępnia Usługobiorcy Aplikację Mobilną Moniti Personal oraz Aplikację Moniti Terminal RCP, które stanowią integralną część Systemu Moniti.
 2. Aplikacje mobilne można nieodpłatnie pobrać w serwisie Google Play (Android) lub App Store (iOS), a także w Serwisie poprzez pobranie pliku .apk w zakładce „Aplikacje”.
 3. Korzystanie z funkcjonalności Aplikacji mobilnej wymaga jej uprzedniego pobrania i zainstalowania na urządzeniu (tablet, smartphone) spełniającym wymagania techniczne, o których mowa w § 3 ust. 7 Regulaminu.
 4. Korzystanie z Aplikacji Mobilnej jest nieodpłatne. Odinstalowanie Aplikacji mobilnej lub niekorzystanie z niej przez Usługobiorcę nie wpływa na zasady świadczenia Usług odpłatnych.
 5. Usługobiorca lub upoważniony przez niego Pracownik może samodzielnie dokonać odinstalowania Aplikacji mobilnej na swoim urządzeniu oraz dokonać usunięcia wszelkich danych i treści w niej zamieszczonych.

§ 8. Płatności

 1. Usługobiorca zobowiązany jest zapłacić za Usługę odpłatną wynagrodzenie (dalej: „Wynagrodzenie”) z góry nie później niż w terminie 7 dni od otrzymania potwierdzenia Zamówienia. Po upływie ww. terminu Zamówienie zostanie anulowane.
 2. Usługodawca umożliwia dokonanie płatności w następujących formach: Przelew tradycyjny i przy pomocy karty kredytowej.
 3. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest usługodawca Stripe, a Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie przelewów jest system płatności ChargeBee.
 4. W przypadku wystąpienia sytuacji niewykorzystania środków za transakcję dokonaną przez Usługobiorcę Usługodawca dokona przekształcenia środków na „kredyty” możliwe do wykorzystania w przyszłości, bez możliwości dokonania zwrotu gotówki lub na rachunek karty kredytowej.
 5. Momentem zapłaty jest data uznania rachunku bankowego Usługodawcy.
 6. Koszty związane z realizacją płatności ponosi Usługodawca.
 7. Kolejna płatność z tytułu korzystania z Usług odpłatnych dokonywana jest w zależności od dokonanego przez Usługobiorcę wyboru Okresu rozliczeniowego na zasadach określonych w § 6 ust. 3 Regulaminu.
 8. Usługodawca wystawi Usługobiorcy fakturę w oparciu o dane wskazane przez Usługobiorcę i prześle ją Usługobiorcy na podany przez niego adres mailowy w terminie 7 dni daty zaksięgowania wpływu na koncie Usługodawcy.
 9. Usługodawca wyraża zgodę na otrzymywanie faktur od Usługodawcy drogą elektroniczną, zgodnie z art. 106 n ust. 1 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
 10. Wszelkie zmiany dotyczące opłat abonamentowych będą ogłaszane w Serwisie poprzez publikację aktualnego Cennika.
 11. Zmiana Cennika nie wpływa na zmianę wysokości opłat abonamentowych na użytkowników w bieżącej subskrypcji do momentu jej odnowienia.
 12. Zmiana Cennika nie wpływa na zmianę wysokości opłat abonamentowych uiszczonych przez Usługobiorcę na podstawie Umowy zawartej przed opublikowaniem zmienionego Cennika.
 13. Kwota do zapłaty na fakturze obliczana jest zgodnie z Cennikiem prezentowanym na stronie internetowej Aplikacji. Przy ustalaniu ceny uwzględniane są również promocje organizowane przez Dostawcę oraz przyznawane przez niego indywidualnie bonifikaty.
 14. Ceny abonamentów są cenami netto (tj. nie zawierają podatku VAT). Cena abonamentu wyrażana jest w: polskich złotych, euro, dolarach amerykańskich.
 15. Waluta płatności wybrana przy pierwszej płatności nie ulega zmianie przy kolejnych płatnościach za odnowienie subskrypcji.
 16. Użytkownik przy drugiej i kolejnej płatności nie może dokonać zmiany waluty wybranej podczas pierwszej płatności.
 17. Usługodawca nie przechowuje w swoim systemie danych pozwalających na realizację transakcji poza ostatnimi 4 cyframi numeru karty w przypadku wyboru tej formy płatności, oraz jej daty ważności, a jedynie przesyła je do dostawcy płatności.
 18. Należy dokładnie zapoznać się ze szczegółami transakcji, ponieważ ostateczna cena może zawierać podatki (VAT), które pokrywa usługobiorca.
 19. Jeśli użytkownik zakupi subskrypcję usługi, natychmiast obciążymy należnościami wskazany sposób płatności, a potem będziemy go obciążać na początku każdego okresu subskrypcji.
 20. Użytkownik może zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie, wchodząc w Ustawienia swojego konta.

 

 

§ 9. Reklamacje

 1. W przypadku wystąpienia zastrzeżeń co do funkcjonowania Serwisu i/lub Systemu Moniti oraz świadczonych Usług, Usługobiorca może złożyć reklamację.
 2. Reklamacje należy składać pocztą elektroniczną na adres: [email protected].
 3. W celu umożliwienia skutecznego rozpatrzenia reklamacji Usługobiorca powinien wskazać w jej treści:
  • oznaczenie Usługobiorcy (w tym wskazanie adresu e-mail),
  • opis zgłaszanych zastrzeżeń, nieprawidłowości i niezgodności wraz datą ich wystąpienia,
  • roszczenia reklamacyjne.
 4. Usługodawca przed rozpatrzeniem złożonej reklamacji, może zwrócić się do Usługobiorcy o jej uzupełnienie, jeżeli podane przez Usługobiorcę informacje, o których mowa w ust. 3 wymagają doprecyzowania w celu prawidłowego rozpatrzenia reklamacji.
 5. Usługodawca zobowiązuje się rozpatrzyć złożoną reklamację lub zgłoszoną informację o nieprawidłowościach i udzielić odpowiedzi Usługobiorcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od daty jej otrzymania.
 6. Odpowiedź na zgłoszoną reklamację zostanie udzielona Usługobiorcy drogą elektroniczną na adres e – mail Usługobiorcy podany w treści reklamacji, chyba że Usługobiorca zażąda innej formy odpowiedzi w treści reklamacji (np. telefon, Poczta).

§ 10. Dane osobowe Usługobiorcy

 1. Administratorem danych Usługobiorcy przetwarzanych w związku z korzystaniem z Serwisu i dostępnych za jego pośrednictwem Usług (w tym korzystanie z Systemu Moniti) jest Usługodawca.
 2. Usługodawca przetwarza Dane osobowe Usługobiorcy, o którym mowa w ust 1 powyżej, zgodnie z RODO oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa, dbając o ich bezpieczeństwo i poufność.
 3. Usługobiorca oświadcza, że zapoznał się z treścią Polityki Prywatności opublikowanej w Serwisie, która szczegółowo opisuje zasady przetwarzania Danych osobowych przez Usługodawcę. Tym samym Usługobiorca potwierdza, że został poinformowany celu, podstawie prawnej przetwarzania, okresie przetwarzania i odbiorcach jego Danych osobowych, a także o uprawnieniach wynikających z RODO oraz polityce plików cookie.

§ 11. Powierzenie przetwarzania danych osobowych (umowa powierzenia)

1. Powierzenie przetwarzania Danych Osobowych

 • Administrator danych Pracowników powierza Podmiotowi przetwarzającemu w trybie art. 28 RODO Dane osobowe Pracowników do przetwarzania na zasadach i w celu określonym w niniejszym paragrafie.
 • Podmiot przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu Dane osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie administratora danych (przez co należy rozumieć umowę powierzenia, której treść określa § 11 Regulaminu), zgodnie z RODO oraz innymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
 • Podmiot przetwarzający oświadcza, że zapewnia wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, zapewniających odpowiedni stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanemu z przetwarzaniem Danych Osobowych tak, aby przetwarzanie spełniało wymogi RODO oraz w sposób rzeczywisty chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
 • Administrator danych Pracowników oświadcza, że jest uprawniony do przetwarzania danych w zakresie, w jakim je powierza do przetwarzania Podmiotowi przetwarzającemu, w tym w szczególności, że dopełnił wszelkich czynności wymaganych RODO i innym obowiązującymi przepisami prawa oraz że dysponuje odpowiednią podstawą prawną ich przetwarzani (np. zgoda osoby, której dane dotyczą, jeśli jest wymagana).

2. Zakres i cel umowy powierzenia oraz czas przetwarzania

 • Administrator danych Pracowników powierza Podmiotowi przetwarzającemu następujące Dane
  Osobowe Pracowników:

  • imię i nazwisko, nr telefonu, adres e-mail, nazwa stanowiska pracy, oddział, wysokość wynagrodzenia, wizerunek utrwalony przy pomocy zdjęcia, lokalizacja GPS (geolokalizacja),
  • inne dane niezbędne do korzystania z funkcjonalności Systemu. Zakres powierzenia zależy od funkcjonalności dostępnych w ramach Abonamentu oraz może być w każdym momencie rozszerzony albo ograniczony przez Administratora danych Pracowników. Ograniczenie albo rozszerzenie zakresu powierzenia może być dokonane poprzez przesłanie przez Administratora danych Pracowników Podmiotowi przetwarzającemu informacji w tym przedmiocie w formie elektronicznej (na adres e – mail: [email protected]). W przypadku braku reakcji Podmiotu przetwarzającego w ciągu 5 dni roboczych od daty wysłania wiadomości przyjmuje się, że Podmiot przetwarzający zaakceptował zmianę zakresu powierzenia.
 • Powierzane przez Administratora danych Pracowników Dane osobowe będą przetwarzane przez Podmiot przetwarzający wyłącznie w celu prawidłowego wykonywania Umowy przez Podmiot przetwarzający, w tym: umożliwienia dostępu do Systemu Moniti i korzystania z jego funkcjonalności, świadczenia wsparcia technicznego i tworzenia kopii zapasowych przez okres niezbędny do realizacji Umowy.
 • Czas przetwarzania przez Podmiot przetwarzających powierzonych danych nie będzie dłuższy niż wymaga tego zapewnienie poprawnego świadczenia Usług, tj. od momentu założenia Konta Usługobiorcy w Serwisie do 3 miesięcy po usunięciu (skasowaniu) Konta Usługobiorcy i powiązanych z nim Kont Pracowników. Okres trzymiesięczny, o którym mowa powyżej, związany jest z istnieniem backup’ów Serwisu, dzięki którym Usługodawca umożliwia zachowanie integralności danych podczas świadczenia Usług. Okres przetwarzania danych może być dłuższy, gdy prawo polskie lub unijne nakłada na Usługodawcę taki obowiązek.

3. Obowiązki Podmiotu przetwarzającego.

 • Podmiot przetwarzający zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych.
 • Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone mu dane w celu realizacji niniejszej umowy powierzenia oraz ich przeszkolenia z zakresu ochrony danych. Zapewnia również, że osoby przez niego upoważnione do przetwarzania zostaną zobowiązane do zachowania w tajemnicy przetwarzanych danych. Obowiązek zachowania tajemnicy obejmuje zarówno okres zatrudnienia lub współpracy tych osób z Podmiotem przetwarzającym, jak również po jego ustaniu.
 • Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do prowadzenia rejestru wszystkich kategorii czynności przetwarzania danych osobowych dokonywanych w imieniu Administratora danych Pracowników.
 • Podmiot przetwarzający po zakończeniu świadczenia Usług związanych z przetwarzaniem powierzonych mu danych zwraca Administratorowi danych Pracowników Dane Osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie lub przesyła potwierdzenie ich zniszczenia w formie elektronicznej, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych.
 • W miarę możliwości Podmiot przetwarzający pomaga Administratorowi danych Pracowników w niezbędnym zakresie wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia.
 • Podmiot przetwarzający po stwierdzeniu naruszenia ochrony powierzonych mu danych osobowych niezwłocznie zgłasza je Administratorowi danych Pracowników. Do czasu przekazania Podmiotowi przetwarzającemu instrukcji postępowania w związku z naruszeniem ochrony danych, Administrator danych Pracowników Usługobiorcy podejmuje bez zbędnej zwłoki wszelkie działania mające na celu ograniczenie i naprawienie negatywnych skutków naruszenia.
 • Podmiot przetwarzający dokumentuje wszelkie naruszenia ochrony powierzonych mu przez Administratora danych Pracowników, w tym okoliczności naruszenia, jego skutki oraz podjęte działania zaradcze, jak również udostępnia tę dokumentację Administratorowi danych Pracowników.
 • Podmiot przetwarzający ponosi odpowiedzialność za działania swoich pracowników i innych osób, przy pomocy których przetwarza powierzone dane osobowe, jak za własne działanie i zaniechanie.
 • Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Administratora danych Pracowników o jakimkolwiek postępowaniu (w szczególności administracyjnym lub sądowym) dotyczącym przetwarzania przez Podmiot przetwarzający danych osobowych określonych w niniejszej umowie powierzenia, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych danych skierowanych do Podmiotu przetwarzającego, jak również o wszelkich planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania w Podmiocie przetwarzającym tych danych osobowych, w szczególności prowadzonych przez inspektorów upoważnionych przez Urząd Ochrony Danych Osobowych. Niniejszy ustęp dotyczy wyłącznie Danych Osobowych, które Administrator danych Pracowników powierzył Podmiotowi przetwarzającemu.
 • Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Administratora danych Pracowników i od współpracujących z nim osób oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej („dane poufne”).
 • Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane bez pisemnej zgody Administratora danych Pracowników w innym celu niż wykonanie Umowy, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa lub Umowy.
 • Podmiot przetwarzający udostępnia na żądanie Administratora danych Pracowników wszelkie informacje niezbędne do wykazania, że spełnił obowiązki wynikające z umowy powierzenia oraz obowiązujących przepisów prawa.

4. Dalsze powierzenie danych

 • Administrator danych Pracowników udziela zgody Podmiotowi przetwarzającemu na dalsze powierzenie przetwarzania Danych Osobowych Pracowników, o których mowa w ust. 2 pkt 1 niniejszego paragrafu, dostawcom technologii oferowanej przez Google Cloud i OVH w celach związanych z realizacją Umowy, w tym w związku ze świadczeniem usługi hostingowej.
 • Podpowierzenie, o którym mowa w pkt 1 powyżej, ma na celu wyłącznie zagwarantowanie prawidłowego oraz bezpiecznego działania Systemu Moniti i świadczenia Usług zgodnie z Umową.
 • Centra danych OVH, w których przechowywane są dane znajdują się na terenie państwa członkowskiego UE, gdzie zapewniony jest odpowiedni poziom ich ochrony. Szczegóły odnośnie poziomu bezpieczeństwa OVH oraz zgodności z Rodo dostępne są pod adresem: https://www.ovh.pl/ochrona-danych-osobowych/.
 • Podmiot przetwarzający może powierzyć Dane Osobowe objęte niniejszą umową powierzenia do dalszego przetwarzania innemu podwykonawcy w celu wykonania Umowy, po uzyskaniu uprzedniej pisemnej, w tym w formie elektronicznej, zgody Administratora danych Pracowników.
 • Podwykonawca, o którym mowa w pkt 3 powyżej powinien spełniać te same gwarancje i obowiązki jakie zostały nałożone na Podmiot przetwarzający (Usługodawcę) w niniejszej umowie powierzenia.

5. Odpowiedzialność Podmiotu przetwarzającego

 • Podmiot przetwarzający jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie Danych Osobowych Pracowników niezgodnie z treścią niniejszej umowy powierzenia, a w szczególności za udostępnienie powierzonych do przetwarzania danych osobowych osobom nieupoważnionym.
 • Podmiot przetwarzający odpowiada za rzeczywiste szkody spowodowane przetwarzaniem danych osobowych w sposób naruszający przepisy RODO, jeśli nie dopełnił obowiązków nałożonych na niego przez RODO lub gdy działał poza zgodnymi z prawem instrukcjami Administratora danych osobowych Pracowników Usługobiorcy lub wbrew tym instrukcjom.

§ 12. Prawa własności intelektualnej

 1. Zarówno Serwis jak i System Moniti zawierają treści chronione prawem własności intelektualnej.
 2. Prawa wyłączne do treści publikowanych w Serwisie, w tym szczególności prawa do grafiki, publikacji, logotypów, znaków towarowych przysługują Usługodawcy lub podmiotom z którymi Usługodawca zawarł stosowne umowy. Żadne treści nie mogą być tym samym kopiowane, poprawiane, rozpowszechniane, pobierane, przekazywane, sprzedawane lub w inny sposób wykorzystywane w całości lub w części bez uprzedniej zgody Usługodawcy.
 3. Majątkowe prawa autorskie w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim do Systemu Moniti, w tym również do Aplikacji mobilnych, należą do Usługodawcy za wyjątkiem elementów stanowiących tzw. otwarte oprogramowanie (open source), które jest rozpowszechniane na zasadach udzielonej licencji.
 4. Korzystając z Serwisu i świadczonych z jego pośrednictwem Usług (w tym przy korzystaniu z Systemu Moniti) Usługobiorca nie nabywa żadnych praw autorskich.
 5. Usługodawca udziela Usługobiorcy jedynie licencji niewyłącznej (dalej: „Licencja”) uprawniającej do korzystania Systemu Moniti w sposób zgodny z jego przeznaczeniem, na zasadach określonych w Regulaminie i stanowiących jego integralną część Instrukcjach i Cennikach. Udzielona Usługobiorcy licencja nie uprawnia do udzielania dalszych licencji (sublicencji).
 6. Licencja udzielana jest przez Usługodawcę bez ograniczeń terytorialnych na czas określony odpowiadający okresowi świadczenia Usługi dostępu do Systemu Moniti i wygasa wraz z usunięciem Konta Usługobiorcy.
 7. Opłata za udzielenie Licencji zawiera się w Wynagrodzeniu.
 8. Naruszenie Licencji przez Usługobiorcę lub Pracownika Usługobiorcy stanowi podstawę do zablokowania dostępu do Konta Usługobiorcy na zasadach analogicznych jak w § 3 ust. 11 Regulaminu oraz rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym (bez okresu wypowiedzenia).

§ 13. Postanowienia Końcowe

 1. Regulamin może być zmieniany przez Usługodawcę. O każdej zmianie w Regulaminie Usługodawca poinformuje Usługobiorcę za pośrednictwem Serwisu i na zasadach określonych w ust. 3 poniżej.
 2. Usługodawca ma prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w szczególności w przypadkach:
  • ograniczenia bądź rozszerzenia zakresu świadczonych Usług,
  • zmiany przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na treść Regulaminu bądź na działalność Usługodawcy,
  • wydania decyzji, postanowień lub orzeczeń organów administracji lub sądów, mających wpływ na realizację Usług objętych niniejszym Regulaminem,
  • wprowadzenia nowych rozwiązań technologicznych dotyczących usług objętych niniejszym Regulaminem,
  • wprowadzenia rozwiązań mających na celu usprawnienie działania Serwisu i Systemu oraz obsługę Usługobiorców, zmiany danych Usługodawcy,
  • wprowadzenia rozwiązań mających na celu poprawę prywatności i zapobieganie nadużyciom.
 3. Usługobiorca z aktywnym Kontem Usługobiorcy zostanie poinformowany o zmianach Regulaminu drogą elektroniczną. W terminie 14 dni od otrzymania powiadomienia Usługobiorca może złożyć sprzeciw wobec wprowadzonych zmian poprzez przekazanie takiej informacji Usługodawcy drogą elektroniczną na adres e-mail: [email protected]. Zgłoszenie sprzeciwu jest równoznaczne z wyrażeniem woli usunięcia Konta Usługobiorcy wraz z zawartymi w nim danymi. Jeżeli sprzeciw zostanie złożony w trakcie korzystania przez Usługobiorcę z Okresu próbnego lub odpłatnych Usług w ramach Abonamentu usunięcie Konta Usługobiorcy nastąpi po upływie Okresu próbnego lub odpowiednio po upływie Okresu rozliczeniowego.
 4. Zmiany Regulaminu nie mają wpływu na Usługi dostępne w ramach Serwisu zamówione przed wejściem w życie zmian.
 5. Usługodawca może na mocy odrębnej umowy zawartej z Usługobiorcą odmiennie uregulować zasady korzystania z Systemu Moniti. W takiej sytuacji w razie kolizji postanowienia umowy mają pierwszeństwo przed postanowieniami Regulaminu.
 6. Umowy, których przedmiotem jest korzystanie z funkcjonalności Systemu Moniti nie są zawierane z Konsumentami ani Przedsiębiorcami na prawach konsumenta, co jest równoznaczne z tym, że Usługobiorcy, który zawarł taką umowę nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej odległość w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta ani inne uprawnienia o charakterze konsumenckim. Ponadto, w zakresie korzystania z Systemu wyłączona zostaje także odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu rękojmi uregulowanej w art. 556 i nast. Kodeksu cywilnego.
 7. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu okaże się nieważne w całości lub w części, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.
 8. Wszelkie spory pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą będą rozstrzygane przed sądem właściwym ze względy na siedzibę Usługodawcy.
 9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.