Elastyczny czas pracy — wszystko, co musisz wiedzieć w 2024

Uśmiechnięty mężczyzna rozmawia przez telefon komórkowy na miejskiej ulicy.

Elastyczny czas pracy jest coraz popularniejszym systemem czasu pracy. To rozwiązanie, oferuje korzyści zarówno dla pracowników, jak i pracodawców, pozwala na lepsze dopasowanie życia zawodowego do prywatnego. W tym artykule przyjrzymy się, czym jest elastyczny czas pracy, co mówi o nim Kodeks pracy, kto może złożyć wniosek oraz jak wpływa on na organizację w firmie i motywację pracowników.

Czym jest elastyczny czas pracy?

Elastyczny czas pracy to system umożliwiający dostosowanie godzin rozpoczęcia i zakończenia pracy do indywidualnych potrzeb pracowników oraz wymagań organizacyjnych przedsiębiorstwa. Wprowadzenie elastycznego czasu pracy zwiększa satysfakcję pracowników, redukuje stres i poprawia równowagę między życiem zawodowym a prywatnym. System ten umożliwia pracownikom na przykład decyzję o godzinie rozpoczęcia pracy, co może być korzystne zarówno dla nich, jak i dla pracodawcy, który dzięki temu może lepiej zarządzać obciążeniem pracą w różnych porach dnia.

Przykłady elastycznego czasu pracy

Osoba pisząca na laptopie z notesem i telefonem komórkowym na biurku.

Zastosowanie elastycznej organizacji pracy może przybierać różne formy. Zalicza się do niej przede wszystkim:

 • Praca zdalna – umożliwia pracownikom wykonywanie obowiązków zawodowych poza tradycyjnym biurem, często z domu, co zwiększa ich elastyczność w zarządzaniu czasem i miejscem pracy.
 • Przerywany czas pracy – pozwala na wykonywanie pracy w różnych, nieregularnych przedziałach czasowych w ciągu dnia, co jest szczególnie przydatne w pracy projektowej lub kreatywnej.
 • Skrócony czas pracy – stosowany w sytuacjach, gdzie pracownik wykonuje swoje obowiązki w skróconym wymiarze czasowym, np. krótsze dni pracy lub więcej dni wolnych.
 • Ruchomy czas pracy – wprowadzenie ruchomego czasu pracy pozwala pracownikom na swobodę w wyborze godzin rozpoczęcia i zakończenia pracy lub wyboru ich w przedziale czasowym określonym przez pracodawcę.
 • Weekendowy czas pracy – system ten umożliwia koncentrację godzin pracy wyłącznie lub głównie w weekendy, co może być korzystne dla osób, które studiują lub mają inne zobowiązania w tygodniu.
 • Indywidualny czas pracy – plan pracy dostosowany indywidualnie do każdego pracownika, co pozwala na maksymalne dostosowanie harmonogramu pracy do osobistych potrzeb i preferencji.

Pomimo zastosowania elastycznej organizacji czasu pracy, pracodawcy muszą zapewnić przewidywalne warunki pracy. Utrzymanie przewidywalności jest kluczowe dla ochrony zdrowia i dobrostanu pracowników. Ustalane grafiki lub porozumienia z pracownikami, nie powinny ulegać częstym zmianom, aby pracownicy mogli skutecznie łączyć życie zawodowe z prywatnym. Przepisy unijne, takie jak dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1152, podkreślają potrzebę zapewnienia pracownikom przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy, co obejmuje również elastyczne formy zatrudnienia.

Dowiedz się, jak Moniti, może Ci pomóc w zarządzaniu każdym rodzajem elastycznego systemu czasu pracy i zapewnić szybkie informowanie pracownika o ewentualnych zmianach.

Wprowadzenie elastycznego czasu pracy a Kodeks pracy

Kodeks prawny na rok 2024 z młotkiem sędziowskim i wagą na tle biblioteki prawnej.

Kodeks pracy w Polsce umożliwia stosowanie elastycznego czasu pracy, zgodnie z art. 129, który pozwala na ustalanie przez pracodawcę różnych rozkładów czasu pracy, z uwzględnieniem potrzeb organizacyjnych zakładu pracy. Elastyczny czas pracy musi jednak przestrzegać ogólnych zasad dotyczących czasu pracy.

W Kodeksie pracy elastyczny czas pracy jest określany jako ruchomy czas pracy. Najważniejsze kwestie zostały zawarte w: art. 140(1) Kodeksu pracy (Ruchomy czas pracy)

 • 1. Rozkład czasu pracy może przewidywać różne godziny rozpoczynania pracy w dniach, które zgodnie z tym rozkładem są dla pracowników dniami pracy.
  § 2. Rozkład czasu pracy może przewidywać przedział czasu, w którym pracownik decyduje o godzinie rozpoczęcia pracy w dniu, który zgodnie z tym rozkładem jest dla pracownika dniem pracy.
  § 3. Wykonywanie pracy zgodnie z rozkładami czasu pracy, o których mowa w § 1 i 2, nie może naruszać prawa pracownika do odpoczynku, o którym mowa w art. 132 nieprzerwany dobowy odpoczynek pracownika i art. 133 nieprzerwany tygodniowy odpoczynek pracownika.
  § 4. W rozkładach czasu pracy, o których mowa w § 1 i 2, ponowne wykonywanie pracy w tej samej dobie nie stanowi pracy w godzinach nadliczbowych.

Nieprzestrzeganie tych przepisów, może wiązać się z poważnymi konsekwencjami ze strony Państwowej Inspekcji Pracy. Aby ułatwić zrozumienie przepisów, najważniejsze z nich opisaliśmy poniżej:

Elastyczny czas pracy a odpoczynek dobowy i tygodniowy

Zgodnie z art. 132 i 133 Kodeksu pracy, pracodawca musi zapewnić pracownikom czas nieprzerwanego odpoczynku dobowego wynoszący co najmniej 11 godzin w ciągu każdej doby oraz nieprzerwany odpoczynek tygodniowy trwający 35 godzin. Oznacza to, że pomimo wprowadzenia elastycznego rozkładu czasu pracy, należy zwracać uwagę na odpoczynek i nie można naruszać prawa pracownika do odpoczynku. W niektórych przypadkach, jak na przykład prowadzenie akcji ratowniczej, minimalne okresy odpoczynku mogą być inne.

Elastyczny czas pracy a doba pracownicza i nadgodziny

Według art. 128 § 3 doba pracownicza to 24 godziny liczone od momentu, w którym pracownik rozpoczyna pracę zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy. W elastycznym modelu czasu pracy zgodnie z ogólnymi zasadami Kodeksu pracy, szczególnie art. 151, przestrzeganie tradycyjnej doby pracowniczej jest zmodyfikowane. W tym systemie czasu pracy doba pracownicza nie jest sztywno określona, co oznacza, że ponowne wykonywanie pracy w tej samej dobie nie jest traktowane jako praca w godzinach nadliczbowych.

Warto zwrócić uwagę, że pracownicy zatrudnieni w systemie ruchomego czasu pracy mogą być powołani do pracy w godzinach nadliczbowych, jednak sposób ich obliczania i uznawania różni się od standardowego modelu. Mimo że przekroczenie ustalonej doby pracowniczej w tym systemie nie jest automatycznie traktowane jako praca w nadgodzinach, istnieją sytuacje, które mogą wymagać dodatkowej pracy ponad ramy normalnego czasu pracy.

Według art. 151 Kodeksu pracy godziny nadliczbowe są dopuszczalne przede wszystkim w dwóch sytuacjach:

 1. Akcje ratunkowe – Jeżeli zachodzi konieczność przeprowadzenia akcji ratunkowej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska, lub usunięcia awarii, pracownicy mogą być powołani do pracy w nadgodzinach. W takich sytuacjach praca nadliczbową jest nie tylko uzasadniona, ale często niezbędna i wymagana przez prawo.
 2. Szczególne potrzeby operacyjne – Pracodawca może również zarządzić pracę w nadgodzinach ze względu na specyficzne, nieprzewidziane potrzeby operacyjne. Praca ta musi być uzasadniona szczególnymi okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia i które nie mogą być zrealizowane w ramach zwykłego rozkładu czasu pracy.

Przy organizacji pracy w nadgodzinach kluczowe jest zapewnienie, że wszelkie godziny nadliczbowe są właściwie udokumentowane, a pracownicy otrzymują odpowiednie wynagrodzenie zgodne z przepisami prawa. Ponadto, po pracy nadliczbowej pracodawcy są zobowiązani do zapewnienia pracownikom odpowiednich okresów odpoczynku, aby zachować ich zdrowie i bezpieczeństwo, co jest fundamentalnym wymogiem prawnym.

Jak wprowadzić elastyczny czas pracy?

analiza-problemu-konceptualna-grafika

Elastyczny czas pracy może być wprowadzany nie tylko z inicjatywy pracodawcy, ale również na wniosek pracownika. Taka możliwość pozwala na większą adaptację do indywidualnych potrzeb życiowych i zawodowych zarówno pracowników, jak i pracodawców, co może przyczynić się do zwiększenia efektywności pracy i satysfakcji z wykonywanej roli zawodowej.

Na wniosek pracownika — Pracownicy mogą występować z wnioskiem o elastyczne godziny pracy, gdy ich osobiste okoliczności takie jak obowiązki rodzinne, edukacja, utrudniony dojazd do pracy czy zdrowie wymagają nietypowego rozkładu pracy. Takie wnioski powinny być rozpatrywane przez pracodawców w duchu dobrych praktyk zarządzania zasobami ludzkimi i zgodnie z przepisami prawa pracy, które wspierają elastyczność w celu osiągnięcia równowagi między życiem zawodowym a prywatnym.

Na wniosek pracodawcy — Pracodawcy mogą również proponować elastyczne rozwiązania w ramach strategii operacyjnej firmy, np. w odpowiedzi na sezonowe wzrosty zapotrzebowania na pracę lub projektowe szczyty obciążenia. Elastyczny czas pracy może również być częścią szerszego programu zarządzania talentami i motywacji pracowników, oferując im większą autonomię w zarządzaniu własnym czasem pracy.

W obu przypadkach ważne jest, aby ustalenia dotyczące elastycznego czasu pracy były dokładnie dokumentowane i zrozumiałe dla wszystkich stron, z jasno określonymi zasadami dotyczącymi godzin pracy, okresów odpoczynku oraz sposobów monitorowania wydajności. Taka transparentność zapewnia, że elastyczne godziny pracy są korzystne dla obu stron i nie prowadzą do nieporozumień czy potencjalnych konfliktów.

Elastyczny czas pracy dla rodziców

Ojciec z małym dzieckiem wspólnie pracujący na laptopie w domowym biurze.

Ruchomy czas pracy staje się coraz bardziej popularną opcją dla rodziców wychowujących dzieci do 8. roku życia, dając im możliwość dostosowania harmonogramu pracy do potrzeb rodzinnych. Zgodnie z art. 188 Kodeksu Pracy, rodzic może złożyć wniosek o zastosowanie ruchomego czasu pracy, co pozwala na elastyczne zarządzanie czasem pracy w zależności od osobistych i zawodowych zobowiązań.

Wniosek o elastyczny czas pracy – procedura:

Rodzice zainteresowani ruchomym czasem pracy powinni złożyć wniosek co najmniej 21 dni przed planowanym rozpoczęciem korzystania z tej formy organizacji pracy. Wniosek powinien zawierać:

 • Imię i nazwisko dziecka,
 • Przyczynę konieczności skorzystania z elastycznej organizacji pracy,
 • Termin rozpoczęcia i zakończenia korzystania z elastycznego czasu pracy,
 • Rodzaj elastycznej organizacji pracy, z której pracownik zamierza korzystać.

Obowiązki pracodawcy:

Pracodawca ma obowiązek rozpatrzyć wniosek, biorąc pod uwagę potrzeby pracownika, w tym termin oraz przyczynę konieczności korzystania z elastycznej organizacji pracy, a także własne potrzeby i możliwości, takie jak konieczność zapewnienia ciągłości pracy, organizację pracy czy rodzaj wykonywanej pracy. Decyzja o przyjęciu wniosku lub jego odrzuceniu powinna być przekazana pracownikowi w ciągu 7 dni od otrzymania wniosku, w formie papierowej lub elektronicznej.

Ochrona pracownika:

Pracownik, który złożył wniosek o elastyczny czas pracy i którego wniosek został pozytywnie rozpatrzony, zostaje objęty ochroną zgodnie z art. 177 § 1 Kodeksu pracy. Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać stosunku pracy z takim pracownikiem w okresie korzystania z elastycznego czasu pracy oraz urlopów związanych z rodzicielstwem, chyba że istnieją uzasadnione przyczyny pozwalające na rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z winy pracownika i za zgodą reprezentującej pracownika organizacji związkowej.

Te regulacje mają na celu wspieranie rodziców w godzeniu obowiązków zawodowych i rodzinnych, jednocześnie zapewniając, że pracodawcy mogą efektywnie planować i zarządzać zasobami ludzkimi w swoich organizacjach.

Jak elastyczny czas pracy wpływa na efektywność, motywację oraz równowagę życia zawodowego i prywatnego pracowników?

Elastyczny czas pracy wprowadza szereg korzyści, jednak wiąże się też z pewnymi wyzwaniami. Do głównych korzyści elastycznego czasu pracy możemy zaliczyć:

 • Wzrost efektywności i motywacji: Dostosowanie godzin pracy do indywidualnych potrzeb pracowników zwiększa ich kontrolę nad własnym czasem, co bezpośrednio przekłada się na wzrost efektywności oraz motywacji. Pracownicy, którzy mogą elastycznie planować swoje dni pracy, często wykazują większe zaangażowanie oraz satysfakcję z pracy.
 • Zmniejszenie absencji i godzin nadliczbowych: Firmy stosujące elastyczne godziny pracy często odnotowują mniejszą liczbę nieobecności oraz redukcję godzin nadliczbowych, co przekłada się na lepsze zarządzanie czasem pracy oraz zwiększenie produktywności.
 • Lepsza równowaga między życiem zawodowym a prywatnym: Elastyczność w organizacji pracy pozwala pracownikom na lepsze dopasowanie obowiązków zawodowych do życia prywatnego, co przyczynia się do zmniejszenia poziomu stresu i poprawy ogólnego dobrostanu.

Z kolei do głównych wyzwań należą:

 • Trudność w obliczaniu czasu odpoczynku: Elastyczny czas pracy może utrudniać dokładne określenie czasu odpoczynku, co może prowadzić do naruszenia przepisów dotyczących czasu pracy i odpoczynku.
 • Zarządzanie nadgodzinami: Ustalenie i kontrola nadgodzin w elastycznym systemie pracy może być wyzwaniem, co może prowadzić do nieprzewidzianych kosztów dla firmy oraz zmęczenia pracowników.
 • Wyzwania związane z koordynacją zespołu: Różnice w godzinach pracy poszczególnych pracowników mogą utrudniać koordynację działań zespołowych i komunikację wewnątrz organizacji.

Jeśli napotykasz trudności związane z zarządzaniem elastycznym czasem pracy, Moniti może Ci pomóc. Nasza aplikacja ułatwia kontrolę godzin pracy i odpoczynku pracowników, dzięki czemu możesz zminimalizować ryzyko naruszenia przepisów.

Podsumowanie

Ekran aplikacji Moniti przedstawiający listę obecności pracowników

Wprowadzenie elastycznego czasu pracy przynosi liczne korzyści zarówno dla pracodawców, jak i pracowników. Elastyczność w planowaniu pracy pozwala na lepsze zarządzanie zasobami ludzkimi, zwiększa motywację i satysfakcję pracowników, a także może przyczynić się do wydajniejszej pracy. W oczach pracowników, organizacje, które decydują się na takie rozwiązania, często są opisywane jako atrakcyjniejsze miejsce pracy, co przyczynia się do przyciągania i zatrzymywania talentów. Jednakże, jak każda zmiana, wymaga odpowiedniego zarządzania i adaptacji zarówno ze strony pracodawców, jak i pracowników. Kluczem do sukcesu jest jasna komunikacja oraz zgodność z Kodeksem pracy. Aby ułatwić zarządzanie elastycznym czasem pracy i poprawić komunikację warto skorzystać z dostosowanych narzędzi, takich jak aplikacja Moniti.