Jaki jest maksymalny czas pracy w tygodniu? Tygodniowy wymiar czasu pracy pracownika i limit nadgodzin

Minimalistyczna i kolorowa ilustracja kalendarza z różowymi spiralkami na błękitnym tle.

Wymiar czasu pracy każdego pracownika stanowi istotny element organizacji pracy w każdym przedsiębiorstwie. Przestrzeganie maksymalnej ilości godzin pracy w tygodniu jest obowiązkowe pod względem prawnym i niezbędne w celu zapewnienia zdrowia pracowników. W artykule przedstawiliśmy zasady i ograniczenia dotyczące maksymalnej ilości godzin oraz nadgodzin pracy w roku, tygodniu oraz dniu roboczym.

Czym jest wymiar czasu pracy?

Wymiar czasu pracy to rzeczywista liczba godzin, którą pracownik jest zobowiązany przepracować w danym okresie, zazwyczaj w ciągu miesiąca. Możemy jednak określić również tygodniowy wymiar czasu pracy.

Jak obliczyć wymiar czasu pracy?

Zanim przedstawimy tygodniowy wymiar czasu pracy, warto zwrócić uwagę na miesięczny, ponieważ to on jest podstawą do wyliczeń według Kodeksu pracy. Miesięczny wymiar czasu pracy jest obliczany na podstawie norm ustanowionych w Kodeksie pracy. Zgodnie z art. 129 Kodeksu pracy, wymiar czasu pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i średnio 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, w cyklu nie dłuższym niż 4 miesiące.

Dodatkowo należy wziąć pod uwagę:

 • liczbę godzin usprawiedliwionej nieobecności,
 • dobowy wymiar czasu pracy pracownika,
 • zmiany w grafiku pracy, w tym dni wolne od pracy i urlopy.

W sytuacji, gdy firma operuje na elastycznym systemie czasu pracy, dobowy, tygodniowy lub miesięczny wymiar czasu pracy może być różny, jednak łączna liczba godzin pracy w każdym systemie czasu pracy nie może przekroczyć maksymalnej ilości godzin pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym. To oznacza, że nawet jeśli w jednym tygodniu pracownicy pracują dłużej, w innym ich czas pracy musi być odpowiednio krótszy, aby średni miesięczny wymiar czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym nie przekroczył dozwolonych limitów.

Szczegóły dotyczące obliczania normy i wymiaru czasu pracy można znaleźć na naszym blogu: Norma a wymiar czasu pracy – jakie są różnice? Jak je obliczać?

Jak obliczyć maksymalny czas pracy w tygodniu?

Maksymalny czas pracy w tygodniu, zgodnie z polskim Kodeksem pracy, jest regulowany i nie może przekroczyć 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, w danym okresie rozliczeniowym, nie wliczając pracy w godzinach nadliczbowych. Pracodawcy muszą dokładnie obliczać godziny pracy, uwzględniając wszelkie święta oraz dni wolne od pracy, które mogą wpłynąć na tygodniowy rozkład godzin.

Przy obliczaniu maksymalnego czasu pracy w tygodniu należy stosować się do następujących zasad:

 • W przypadku świąt ustawowo wolnych od pracy, przypadających od poniedziałku do soboty, wymiar czasu pracy jest pomniejszany o 8 godzin, zgodnie z art. 130 § 2 Kodeksu pracy.
 • Firma może również stosować różne systemy czasu pracy. Przykładowo równoważny system czasu pracy, umożliwia różnicowanie liczby godzin pracy w poszczególnych tygodniach, pod warunkiem, że średnia liczba godzin w określonym okresie rozliczeniowym nie przekroczy normy tygodniowej.
 • Urlopy i zwolnienia lekarskie, pomniejszają wymiar czasu pracy.

Maksymalny czas pracy w godzinach nadliczbowych w ciągu tygodnia

Kolorowy półkolisty wskaźnik postępu na niebieskim tle, symbol mierzenia wydajności.

Zgodnie z Kodeksem pracy, tygodniowy czas pracy łącznie z nadgodzinami, nie powinien przekroczyć średnio 48 godzin w przyjętym okresie rozliczeniowym. Jest to ograniczenie mające na celu zapewnienie odpowiedniego odpoczynku dla pracowników i ochronę ich zdrowia.

Jakie są limity godzin nadliczbowych?

Poza limitem pracy w godzinach nadliczbowych w ciągu tygodnia, w Kodeksie pracy zostały ustalone również limity dotyczące maksymalnej ilości nadgodzin w dniu i roku.

Dopuszczalne wykonywanie pracy w godzinach nadliczbowych wynosi:

 • Maksymalnie 13 godzin pracy w ciągu jednego dnia, wynikające z konieczności zapewnienia pracownikowi minimum 11 godzin odpoczynku pomiędzy zmianami.
 • Maksymalnie 150 godzin pracy rocznie w przypadku większości pracowników, lub 260 godzin rocznie dla kierowców. Pracodawca jednak może ustalić inny limit nadgodzin w układzie zbiorowym pracy lub regulaminie pracy albo umowie o pracę, jeśli pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym pracy.

Limity pracy w godzinach nadliczbowych mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa i zdrowia pracowników, uwzględniając ich prawo do odpoczynku. Dlatego zlecając nadgodziny, pracodawca jest zobowiązany uwzględniać czas niezbędny na odpoczynek i regenerację pracownika. Zdarzają się jednak sytuacje, gdy limit odpoczynku dobowego nie obowiązuje. Zgodnie z art. 132 § 2 Kodeksu pracy, minimalny odpoczynek dobowy nie obowiązuje:

 • pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy;
 • przypadków konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii.

Kiedy można zlecić pracę w godzinach nadliczbowych?

Praca w godzinach nadliczbowych jest dopuszczalna tylko w wyjątkowych okolicznościach, które są ściśle określone przez art. 151 Kodeksu pracy. Do takich sytuacji należą:

 • Konieczność prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego,
 • Nieprzewidziane zdarzenia w zakładzie pracy mogące zagrozić ciągłości produkcji lub bezpieczeństwu,
 • Nagłe przypadki, które wymagają interwencji w celu ochrony mienia,
 • Praca uzasadniona szczególnymi potrzebami pracodawcy.

Dodatkowo, w układzie zbiorowym pracy lub regulaminie pracy, pracodawca może określić szczegółowe zasady dotyczące pracy w nadgodzinach, dostosowując je do specyficznych warunków panujących w danym zakładzie pracy.

Jaka rekompensata przysługuje pracownikowi za pracę w godzinach nadliczbowych?

Pracownicy, którzy wykonują pracę w godzinach nadliczbowych, są uprawnieni do dodatkowego wynagrodzenia lub czasu wolnego w zamian za nadgodziny. Zgodnie z regulacjami:

 • Za nadgodziny wykonane w dni robocze przysługuje dodatek wynagrodzenia w wysokości 50% stawki godzinowej.
 • Za pracę w dni wolne od pracy dodatek wynosi 100% stawki godzinowej.
 • Pracownik może złożyć pisemny wniosek o zamianę nadgodzin na czas wolny odpowiadający co najmniej liczbie przepracowanych godzin nadliczbowych.
 • Pracodawca może udzielić czas wolny, bez pisemnego wniosku od pracownika, w wymiarze o połowę wyższym niż liczba godzin nadliczbowych przepracowanych przez pracownika.

Zarządzaj czasem pracy i nadgodzinami efektywnie z aplikacją Moniti. Nasze narzędzie umożliwia łatwe monitorowanie i dokumentowanie czasu pracy, co pomaga w przestrzeganiu przepisów prawa pracy i optymalizacji procesów w zakładzie pracy. Dowiedz się więcej i zacznij korzystać z Moniti.

Kto nie może wykonywać pracy w godzinach nadliczbowych?

Nie wszyscy pracownicy mogą być zobowiązani do pozostawania do dyspozycji pracodawcy w nadgodzinach. Ochrona przed nadmiernym czasem pracy dotyczy przede wszystkim:

 • Kobiet w ciąży, które są szczególnie chronione przed skutkami zdrowotnymi związanymi z nadmiernym wysiłkiem fizycznym.
 • Osób niepełnosprawnych, dla których długie godziny pracy mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia.
 • Młodocianych pracowników, dla których istnieją dodatkowe ograniczenia mające na celu ochronę ich rozwoju i edukacji.

Systemy czasu pracy a maksymalny czas pracy w tygodniu

Pracownik korzystający z laptopa obok budzika, symbol zarządzania czasem.

Różne systemy czasu pracy mają wpływ na sposób organizacji pracy oraz na maksymalną ilość godzin pracy w tygodniu. Przykładowo:

 • W podstawowym systemie czasu pracy zakłada się standardowe, zazwyczaj 8-godzinne dni pracy i 40-godzinny tydzień pracy. W tym systemie maksymalny tygodniowy czas pracy, nie licząc nadgodzin, wynosi 40 godzin, z zachowaniem zasad wymagających odpowiednich przerw oraz dni wolnych od pracy.
 • W równoważnym systemie czasu pracy Kodeks pracy umożliwia elastyczne rozkładanie godzin pracy w danym okresie rozliczeniowym, zależnie od aktualnych potrzeb zakładu pracy. W ramach tego systemu:
  • Czas pracy może być wydłużony w niektóre dni, tygodnie lub miesiące, jednak średnia tygodniowa, liczona za cały okres rozliczeniowy, nie powinna przekraczać 40 godzin, nie wliczając nadgodzin.
  • Jest to szczególnie przydatne w branżach sezonowych lub w projektach wymagających intensywniejszej pracy w określonych okresach.
 • Z kolei system zadaniowego czasu pracy umożliwia rezygnację ze sztywno określonych godzin pracy. W tym systemie pracownik ma za zadanie wykonanie określonych czynności lub projektów:
  • Elastyczność czasu pracy sprzyja skupieniu na efektach pracy, a nie na liczbie przepracowanych godzin.
  • Pracownik sam decyduje o podziale czasu pracy, co może prowadzić do przekroczenia standardowych wymiarów czasu pracy.
  • Jednak nadal nie można zlecać zadań w wymiarze, których wykonanie przekroczyłoby limity godzin, takich, jakie byłyby ustalone w podstawowym systemie czasu pracy.

W prawie każdym systemie czasu pracy pracodawca ma obowiązek prowadzić ewidencję czasu pracy pracownika. Dzięki niej pracodawca może monitorować przestrzeganie przepisów dotyczących czasu pracy, odpoczynków oraz zapewnić zgodność dokumentacji z przepisami prawa pracy. Dowiedz się jak Moniti pomaga śledzić dokładną liczbę godzin pracy i prowadzić ewidencję, zgodną z Kodeksem pracy.

Podsumowanie

Ekran aplikacji Moniti przedstawiający listę obecności pracowników

Efektywne zarządzanie czasem pracy jest istotnym elementem dla zapewnienia harmonijnego funkcjonowania każdej organizacji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie przepisów dotyczących czasu pracy, które są regulowane przez prawo, w celu ochrony zdrowia i dobrostanu zatrudnionych osób. Wykorzystanie systemów takich jak równoważny system czasu pracy lub system zadaniowy może wprowadzić potrzebną elastyczność w planowaniu pracy, lecz wymaga precyzyjnego stosowania się do zasad określonych przez Kodeks pracy oraz odpowiedniego ustalenia regulaminu pracy lub układu zbiorowego pracy, aby uniknąć naruszeń prawnych oraz zapewnić ochronę pracowników. Wprowadzenie dodatkowych narzędzi, takich jak aplikacja Moniti, może ułatwić zarządzanie czasem pracy przez automatyzację ewidencji i tworzenie niezbędnych raportów.