Norma a wymiar czasu pracy — jakie są różnice? Jak je obliczać?

Pracownik korzystający z laptopa obok budzika, symbol zarządzania czasem.

Znajomość różnic pomiędzy normą a wymiarem czasu pracy jest niezbędna do prawidłowego planowania pracy. Te dwa pojęcia, choć są blisko ze sobą związane, odnoszą się do różnych aspektów prawnych i organizacyjnych czasu pracy. W tym artykule przyjrzymy się definicjom, obliczaniu oraz konsekwencjom nieprawidłowego stosowania normy i wymiaru czasu pracy.

Czym jest norma czasu pracy?

Norma czasu pracy określa maksymalną liczbę godzin, w których pracownik pozostaje do dyspozycji pracodawcy w danym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy, nie przekraczając średnio 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy (zgodnie z art. 129 Kodeksu pracy). Norma czasu pracy jest ustalana w celu ochrony zdrowia pracowników i zapewnienia im odpowiedniego odpoczynku. W szczególnych przypadkach, takich jak zakłady opieki zdrowotnej czy służby ratownicze, norma czasu pracy może być dostosowana do specyficznych potrzeb i warunków pracy. Z kolei w przypadku osób niepełnosprawnych, stosuje się obniżoną normę czasu pracy.

Norma czasu pracy jest również punktem odniesienia do ustalania godzin nadliczbowych oraz innych form czasu pracy, które są regulowane przez przepisy prawa pracy.

Jak obliczyć normę czasu pracy?

Obliczanie normy czasu pracy jest niezbędne dla zgodności z przepisami prawa pracy oraz zapewnienia pracownikom odpowiednich warunków do odpoczynku. Norma czasu pracy określa maksymalną liczbę godzin, które pracownik zatrudniony na umowę o pracę może przepracować w określonym okresie rozliczeniowym, zazwyczaj miesiącu lub kwartale.

Aby prawidłowo obliczyć normę czasu pracy:

 1. Ustal okres rozliczeniowy: Okres rozliczeniowy może być różny w zależności od systemu czasu pracy przyjętego w firmie. Najczęściej jest to miesiąc lub kwartał.
 2. Zsumuj maksymalne godziny pracy: Standardowa (nieobniżona) norma czasu pracy wynosi 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin na tydzień (przez 5 dni w tygodniu). Na tej podstawie oblicz maksymalną liczbę godzin pracy w danym okresie rozliczeniowym.

Przykładowo: W standardowym miesięcznym okresie rozliczeniowym (20 dni roboczych), przy 8 godzinach pracy na dzień, norma czasu pracy wynosi 160 godzin.

Czym jest wymiar czasu pracy?

Wymiar czasu pracy odnosi się do rzeczywistej liczby godzin, które pracownik ma obowiązek przepracować, zgodnie z jego indywidualnym lub zbiorowym rozkładem czasu pracy. 

Zgodnie z art. 130 Kodeksu pracy, wymiar czasu pracy określa:

 • liczbę godzin usprawiedliwionej nieobecności,
 • dobowy i tygodniowy czas pracy,
 • zmiany w grafiku pracy, w tym dni wolne od pracy i urlopy.

Często 8-godzinna norma czasu pracy równocześnie oznacza wymiar czasu pracy, w przypadku pracownika zatrudnionego na pełny etat. Jednak nie dotyczy to każdego pracownika. Wymiar czasu pracy może być inny np. dla pracowników zatrudnionych na niepełny etat lub w sytuacjach, gdy pracownik w pięciodniowym tygodniu pracy wykonuje zadania w ruchu ciągłym lub równoważnym systemie czasu pracy, zgodnie z uzasadnionymi przyczynami obiektywnymi, jak np. ochrona zdrowia pracowników.

Jak obliczyć wymiar czasu pracy?

Wymiar czasu pracy to konkretne godziny, które pracownik ma obowiązek wykonać, zgodnie z rozkładem czasu pracy ustalonym przez pracodawcę. Wymiar ten jest bezpośrednio związany z rodzajem umowy o pracę oraz indywidualnymi ustaleniami między pracodawcą a pracownikiem.

Aby obliczyć wymiar czasu pracy:

 1. Oblicz liczby godzin pracy na podstawie tygodniowej normy: Rozpocznij od pomnożenia tygodniowej normy czasu pracy, która wynosi standardowo 40 godzin, przez liczbę pełnych tygodni w danym okresie rozliczeniowym.
 2. Dodaj godziny za dni „wystające”: Do wyniku dodaj godziny z dni, które nie tworzą pełnego tygodnia pracy, ale wypadają od poniedziałku do piątku. Każdy z pozostałych dni do końca okresu rozliczeniowego, licz jako dodatkowe 8 godzin pracy.
 3. Korekta o święta i dni wolne: Następnie od liczby godzin odlicz 8 godzin za każde święto, które przypada na dzień inny niż niedziela i wypada w danym okresie rozliczeniowym. Jeśli święto wypada w dniu już wolnym od pracy zgodnie z rozkładem czasu pracy, nie wpływa to na obniżenie wymiaru czasu pracy.
 4. Usprawiedliwiona nieobecność: Wymiar czasu pracy jest również redukowany o liczbę godzin, które pracownik miałby przepracować w dniach swojej usprawiedliwionej nieobecności, na przykład podczas zwolnienia lekarskiego.

W przypadku pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze, obliczenia wykonuje się na tych samych zasadach, a następnie proporcjonalnie obniża się wymiar czasu pracy.

Ustalając grafik pracy, zwróć uwagę na wymiar czasu pracy pracownika oraz:

 1. Ustal rozkład czasu pracy pracownika: W zależności od przyjętego systemu pracy może to być standardowe 8 godzin dziennie, elastyczne godziny pracy lub system zadaniowy, gdzie czas pracy jest mniej regularny.
 2. Inny rozkład czasu na pisemny wniosek pracownika: W przypadkach, gdy pracownik wnioskuje na przykład o elastyczny lub skrócony rozkład czasu pracy, pracodawca i pracownik ustalają indywidualny rozkład czasu pracy, który może obniżać lub zwiększać standardowy wymiar czasu pracy.
 3. Dostosuj wymiar czasu pracy i grafik do potrzeb operacyjnych firmy: Wymiar czasu pracy może być dostosowany, jeżeli pracodawca potrzebuje zmienić rozkład pracy w celu załatwienia spraw osobistych lub zawodowych pracowników.

Pamiętaj, aby dostosowywać wymiar czasu pracy do norm czasu pracy

Na przykład w przypadku równoważnego systemu czasu pracy, sumowanie godzin może być różne w poszczególnych tygodniach, ale nie powinno przekroczyć ustalonych norm na końcu okresu rozliczeniowego.

Dowiedz się jak dzięki aplikacji Moniti możesz łatwo dostosować grafik pracownika do normy i wymiaru czasu pracy.

Norma a wymiar czasu pracy — najważniejsze różnice

Choć norma i wymiar czasu pracy są często używane zamiennie, istnieją istotne różnice, które mają bezpośredni wpływ na organizację pracy oraz prawa i obowiązki pracodawcy, oraz pracownika.

Podsumowując, norma czasu pracy określa ustawowy limit godzin, który ma na celu ochronę zdrowia pracowników i zapewnienie im czasu na regenerację. Wymiar czasu pracy natomiast wskazuje konkretne godziny, które pracownik jest zobowiązany przepracować zgodnie z umową, uwzględniając jego indywidualny rozkład czasu pracy oraz możliwości wykorzystania urlopów. Niezrozumienie i nierozróżnianie tych pojęć może prowadzić do błędów w planowaniu, konfliktów i naruszeń prawa pracy.

Konsekwencje nierozróżniania normy od wymiaru czasu pracy

Niewłaściwe rozróżnienie między normą a wymiarem czasu pracy może prowadzić do szeregu problemów prawnych i organizacyjnych. Pracodawcy, którzy nie przestrzegają tych zasad, narażają się na ryzyko naruszenia przepisów prawa pracy, co może skutkować sankcjami, w tym karą finansową ze strony Państwowej Inspekcji Pracy. Dla pracowników brak zrozumienia różnic może skutkować przeciążeniem, niedostatecznym odpoczynkiem i w konsekwencji — obniżeniem wydajności oraz problemami zdrowotnymi.

Złe zastosowanie lub używanie zamiennie normy i wymiaru czasu pracy, może przyczynić się do:

 • Niezgodności w rozliczeniach godzin pracy: Pracownicy mogą nie otrzymywać wynagrodzenia za nadgodziny lub pracować więcej niż to dozwolone przez normy czasu pracy.
 • Problemy z organizacją pracy: Nieprawidłowe planowanie wymiaru czasu pracy pracownika może prowadzić do błędów w harmonogramach, co zaburza równowagę między życiem zawodowym a prywatnym pracowników i może wpływać na ich zdrowie psychiczne i fizyczne.

Naruszenia prawa pracy: Niewłaściwe stosowanie normy i wymiaru czasu pracy może prowadzić do prawnych konsekwencji, włącznie z karami za niewłaściwe traktowanie pracowników.

Narzędzia wspomagające zarządzanie normami i wymiarem czasu pracy

Ekran aplikacji Moniti przedstawiający listę obecności pracowników

Zarządzanie czasem pracy może być skomplikowane, szczególnie w dużych organizacjach lub tych, które stosują różne systemy czasu pracy. Warto w celu zarządzania czasem pracy wykorzystać narzędzia, które mogą pomóc w efektywnym zarządzaniu i przestrzeganiu prawidłowej normy i wymiaru czasu pracy. Programy takie jak Moniti oferują funkcje, które automatyzują tworzenie harmonogramów oraz śledzą czas pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym.

W celu poprawnego liczenia wymiaru czasu pracy, Moniti dostarcza rozwiązania między innymi do:

 • Planowania czasu pracy: Możesz ustalić tygodniowy czas pracy łącznie z godzinami nadliczbowymi, zapewniając, że normy czasu pracy nie zostaną przekroczone.
 • Śledzenia czasu pracy: Możesz monitorować rzeczywisty czas pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym. Dzięki tej funkcji aplikacja ułatwia rozliczanie godzin pracy i informuje o godzinach nadliczbowych.

Dostosowywania planów do indywidualnych potrzeb: Aplikacja Moniti umożliwia dostosowanie rozkładów czasu pracy zgodnie z indywidualnymi umowami i potrzebami pracowników, co jest szczególnie ważne w organizacjach z elastycznymi godzinami pracy.

Inne ważne pojęcia w zarządzaniu czasem pracy

 • Przyjęty rozkład czasu pracy: To ustalony harmonogram, zgodnie z którym pracownicy wykonują swoje obowiązki. Przyjęty harmonogram czasu pracy określa konkretne dni i godziny, w których pracownicy są zobowiązani do pracy, co ma bezpośredni wpływ na organizację pracy w firmie.
 • Tygodniowy czas pracy łącznie: To suma godzin, które pracownik powinien przepracować w ciągu tygodnia, zgodnie z przyjętym rozkładem czasu pracy.
 • Zakończenie okresu rozliczeniowego: To moment, w którym należy podsumować wszystkie godziny pracy i dokonać niezbędnych rozliczeń, w tym wyliczenia ewentualnych nadgodzin. Pracodawcy muszą upewnić się, że wszystkie obowiązki wykonywania pracy zostały spełnione, a wszelkie nadgodziny są odpowiednio zrekompensowane.

Dyspozycja pracodawcy: Pracodawca ma prawo zarządzać czasem pracy pracowników w ramach ustalonych norm i wymiarów.

Najczęściej zadawane pytania dotyczące normy i wymiaru czasu pracy

Jak rozliczyć miesiąc, w którym pracownik zatrudniony na umowę o pracę nie ma obowiązku wykonywania pracy?

W sytuacji, gdy pracownik na umowę o pracę nie wykonuje pracy w danym miesiącu, należy wziąć pod uwagę przyczynę i zastosować wynagrodzenie zgodne z prawem pracy. Zgodnie z Art. 129 § 2 Kodeksu pracy, pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia (nie niższego niż minimalne) za czas, kiedy nie wykonywał pracy, jeśli przyczyny nieobecności są usprawiedliwione na podstawie innych przepisów. Na przykład, wynagrodzenie przysługuje pracownikowi, który nie pracował z powodu choroby (na podstawie zwolnienia lekarskiego), urlopu macierzyńskiego, czy polecenia z pracodawcy. W przypadkach, gdy nieobecność nie jest usprawiedliwiona (np. nieusprawiedliwione niestawiennictwo) lub pracownik jest na urlopie bezpłatnym, pracodawca może nie wypłacić wynagrodzenia za ten okres.

Tak, zgodnie z Kodeksem pracy, jeśli święto ustawowo wolne od pracy przypada na sobotę, pracownikom przysługuje obniżenie wymiaru czasu pracy. Dotyczy to wszystkich systemów czasu pracy, niezależnie od ich specyfiki. Zgodnie z art. 130 Kodeksu pracy Pracodawca powinien udzielić dodatkowy dzień wolny, w tym samym okresie rozliczeniowym.

Nie, jeżeli święto ustawowo wolne od pracy przypada w niedzielę, nie ma wpływu na wymiar czasu pracy w danym okresie rozliczeniowym. Niedziele są zwykle dniami wolnymi od pracy, więc fakt, że święto przypada na ten dzień, nie zmienia liczby godzin pracy, które pracownik powinien wykonać w danym miesiącu. W takim przypadku nie dochodzi do obniżenia wymiaru czasu pracy.