Równoważny czas pracy — wszystko, co musisz wiedzieć w 2024

Pracownik skupiony nad dokumentami w biurze i grający w siatkówkę wodną na basenie

Pracodawcy, jak i pracownicy szukają elastycznych rozwiązań, które mogą zapewnić lepszą równowagę między życiem zawodowym a prywatnym oraz poprawić organizację i efektywność pracy. Jednym z podejść, które zyskują na popularności, jest równoważny czas pracy. W tym przewodniku dowiesz się: czym jest system równoważnego czasu pracy, jakie niesie zalety oraz jak i kiedy można go wprowadzić.

Czym jest równoważny czas pracy?

Równoważny czas pracy pozwala na większą elastyczność w organizacji czasu pracy, umożliwiając dostosowanie dobowego wymiaru pracy do bieżących potrzeb pracodawcy i możliwości pracowników. Charakteryzuje się on możliwością wydłużenia lub skrócenia czasu pracy w poszczególnych dniach, przy czym średnia liczba godzin pracy w określonym okresie rozliczeniowym nie może przekroczyć standardowej normy, tj. przeciętnie 40 godzin na tydzień w cyklu, który zgodnie z kodeksem pracy nie może być dłuższy niż 3 miesiące, a w przypadku prac sezonowych, nie dłuższy niż 4 miesiące.

Kluczowe cechy równoważnego czasu pracy:

 • Elastyczność: Pozwala na adaptację godzin pracy do zmieniających się potrzeb pracodawcy oraz indywidualnych preferencji pracowników, oferując większą swobodę w planowaniu pracy.
 • Dobowy wymiar czasu pracy: Może być różny w zależności od dnia, z możliwością kompensaty krótszym lub dłuższym czasem pracy w innym terminie, lub poprzez udzielenie dodatkowych dni wolnych od pracy. Dobowy wymiar czasu pracy może wahać się od standardowych 8 godzin do maksymalnie 12 godzin dla większości pracowników, a w szczególnych przypadkach nawet do 16 godzin przy pracach związanych z dozorem urządzeń, lub nawet do 24 godzin dla pracowników zakładowych straży pożarnych, zakładowych służb ratowniczych oraz w pracach związanych z pilnowaniem mienia lub ochroną ludzi.
 • Okres rozliczeniowy: Jest to okres, w którym należy zachować przeciętny tygodniowy wymiar czasu pracy, nie przekraczając standardowej normy. W systemie równoważnego czasu pracy okres rozliczeniowy może być elastycznie dostosowany do potrzeb organizacji, ale zgodnie z kodeksem pracy nie może przekraczać 3, a w szczególnych przypadkach 4 miesięcy.

Różnice między systemem podstawowym a równoważnym

Biurowy stół z zegarem i kalendarzem w świetle dziennym.

Przejście na równoważny system czasu pracy oznacza zmianę w stosunku do tradycyjnego, podstawowego systemu czasu pracy. Podstawowa różnica polega na tym, że w systemie równoważnym dobowy wymiar czasu pracy nie jest stały i może ulegać zmianom, w przeciwieństwie do systemu podstawowego, gdzie pracownicy pracują tę samą liczbę godzin każdego dnia pracy.

Podstawowy system czasu pracy charakteryzuje się:

 • Stałymi godzinami pracy każdego dnia (np. 8 godzin dziennie od poniedziałku do piątku).
 • Regularnym, niezmiennym rozkładem czasu pracy.
 • Prostszą organizacją pracy, ale mniejszą elastycznością w zarządzaniu czasem pracy.

Równoważny system czasu pracy wyróżnia się:

 • Możliwością zmiany liczby godzin pracy w zależności od dnia.
 • Większą elastycznością w planowaniu pracy, pozwalającą na lepsze dostosowanie do aktualnych potrzeb przedsiębiorstwa i pracowników.
 • Koniecznością ścisłego monitorowania godzin pracy i dokładnego rozliczania czasu pracy w ustalonym okresie rozliczeniowym, aby zapewnić przestrzeganie przepisów prawa pracy.

Kiedy można wprowadzić równoważny system czasu pracy?

Wprowadzenie równoważnego systemu czasu pracy jest możliwe w sytuacjach, gdy natura pracy lub organizacja pracy tego wymagają. Jest to szczególnie przydatne w branżach z nieregularnym zapotrzebowaniem na pracę, gdzie potrzebna jest elastyczność w zarządzaniu czasem pracy.

Zastosowania równoważnego czasu pracy:

System równoważnego czasu pracy znajduje zastosowanie przede wszystkim w branżach, gdzie praca charakteryzuje się nieregularnością lub sezonowością i wymagają elastycznego podejścia do planowania czasu pracy. W równoważnym systemie czasu pracy można przedłużyć dobowy wymiar pracy do 12 godzin, jednak istnieją wyjątki umożliwiające wydłużenie czasu pracy. Można go zastosować przy:

 • Dozorze urządzeń
 • Pilnowaniu mienia
 • Wymaganiu gotowości do pracy w niestandardowych godzinach
 • Dla pracowników zakładowych straży pożarnych lub służb ratowniczych

Kiedy nie można wprowadzić równoważnego systemu czasu pracy?

Istnieją sytuacje, w których wprowadzenie równoważnego systemu czasu pracy może być ograniczone lub niemożliwe ze względu na specyfikę pracy, wymogi prawne lub inne czynniki.

Równoważny system czasu pracy nie może zostać wprowadzony dla:

 • kobiet w ciąży,
 • osób z niepełnosprawnościami,
 • pracowników młodocianych,
 • pracowników opiekujących się dziećmi do 8. roku życia,
 • pracowników wykonujących obowiązki zawodowe na stanowiskach, na których przekraczane są normy najwyższych dopuszczalnych stężeń lub natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia.

Jak wprowadzić równoważny system czasu pracy?

Wprowadzenie równoważnego systemu czasu pracy wymaga dokładnego zaplanowania i zgodności z przepisami prawa pracy, w tym szczegółowym jego ustaleniem w regulaminie pracy lub układzie zbiorowym pracy lub w obwieszczeniu, jeśli pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym pracy lub nie jest obowiązany do ustalenia regulaminu pracy (zgodnie z art. 150 §1 kodeksu pracy). Pracodawca powinien określić zasady stosowania tego systemu, okresy rozliczeniowe oraz zasady udzielania odpoczynków po wydłużonych zmianach pracy.

Warto wziąć pod uwagę:

 • Uzasadnione potrzeby organizacyjne: Na przykład sezonowe wzrosty zapotrzebowania na pracę, projekty o zmiennym natężeniu pracy.
 • Zgoda związków zawodowych: Jeśli w zakładzie działają związki zawodowe, należy z nimi uzgodnić zmianę w regulaminie pracy. W przeciwnym przypadku pracodawca nie potrzebuje zgody pracowników.
 • Regulacje prawne: Wprowadzenie równoważnego czasu pracy musi być zgodne z przepisami prawa pracy, które określają specyficzne wymogi dotyczące maksymalnego wymiaru czasu pracy i minimalnych okresów odpoczynku dla konkretnych branż.

Ustalanie harmonogramu pracy

W równoważnym systemie czasu pracy, opracowanie elastycznego i jednocześnie przewidywalnego harmonogramu pracy zapewnia, że potrzeby operacyjne firmy są zgodne z oczekiwaniami i możliwościami pracowników. Przygotowanie grafiku, który jest zgodny z art. 129 § 3 Kodeksu Pracy, wymaga, by plan czasu pracy danego pracownika pokrywał się z ustalonym przez pracodawcę okresem rozliczeniowym, trwającym co najmniej 1 miesiąc.

Istotne jest, aby grafik czasu pracy:

 • uwzględniał liczbę godzin pracy zgodną z obowiązującym wymiarem czasu pracy w danym okresie rozliczeniowym i określonym etatem pracownika;
 • nie obejmował czasu krótszego niż 1 miesiąc;
 • został przekazany pracownikom z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem;
 • określał dokładnie dni pracy, godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy, a także dni wolne, uwzględniając wymagane przerwy i okresy odpoczynku.

Planowanie harmonogramu pracy w równoważnym systemie czasu pracy wymaga precyzji i zrozumienia przepisów. Dzięki Moniti ten proces może stać się prostszy i bardziej intuicyjny.

System równoważnego czasu pracy a odpoczynek pracownika

System równoważnego czasu pracy, choć oferuje większą elastyczność w zarządzaniu rozkładem czasu pracy, stanowi pewne wyzwanie w kontekście zapewnienia pracownikom wystarczających okresów odpoczynku. Mimo elastycznego podejścia do organizacji pracy, kodeks pracy jasno określa minimalne wymogi dotyczące odpoczynku, które muszą być spełnione w każdym z przyjętych okresów rozliczeniowych czasu pracy.

Minimalne okresy odpoczynku

Zgodnie z przepisami, pracownikom zatrudnionym w ramach systemu równoważnego czasu pracy przysługuje:

 • Nieprzerwany odpoczynek dobowy: Co najmniej 11 godzin odpoczynku pomiędzy końcem jednej zmiany a początkiem kolejnej. Jest to minimalny czas, który pozwala na regenerację i odpoczynek przed kolejnym dniem pracy. Przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy od 16 do 24 godzin, wymaga zastosowania dłuższego odpoczynku, odpowiadającego co najmniej liczbie przepracowanych godzin.
 • Nieprzerwany odpoczynek tygodniowy: Co najmniej 35 godzin w ciągu tygodnia, które zazwyczaj obejmują weekend, zapewniając pracownikom czas na pełny odpoczynek i odłączenie się od obowiązków zawodowych.

 

Dni wolne od pracy

Oprócz codziennych i tygodniowych okresów odpoczynku pracownicy mają prawo do dni wolnych od pracy, odpowiadających co najmniej liczbie niedziel, świąt i innych ustawowo wolnych dni w danym okresie rozliczeniowym. Co jest zgodne z zasadami dotyczącymi organizacji pracy, które mają na celu zapewnienie pracownikom czasu na regenerację i odpoczynek.

Przestrzeganie norm czasu pracy

Mimo możliwości planowania nawet 60 godzin pracy w ciągu jednego tygodnia (np. 5 dni po 12 godzin), pracodawcy muszą zapewnić, że przeciętna tygodniowa norma czasu pracy w okresie rozliczeniowym nie przekracza 40 godzin. Rozkład czasu pracy powinien być zatem zaplanowany w sposób umożliwiający zachowanie prawidłowego bilansu godzin pracy i odpoczynku.

Liczenie nadgodzin w równoważnym systemie czasu pracy

W równoważnym systemie czasu pracy pracodawca jest zobowiązany do dokładnego rozliczenia nadgodzin pracownika, co obejmuje odpowiednie rozliczenie pracy wykonywanej poza zaplanowanymi godzinami i jej zrekompensowanie. Rekompensata może przyjąć formę dodatkowego wynagrodzenia lub czasu wolnego, zależnie od uzasadnionych wymagań biznesowych oraz preferencji pracownika.

Ponadto pracodawca musi zapewnić, że wszystkie nadgodziny są rozliczane w taki sposób, aby nie naruszać prawa pracownika do minimalnych okresów odpoczynku. Jeśli odpoczynek pomiędzy zmianami będzie zbyt krótki, pracodawca powinien w ustaleniu z pracownikiem przesunąć lub skrócić kolejną zmianę, aby zachować minimum 11 godzin odpoczynku dobowego (lub więcej w zależności od ilości godzin pracy) i 35 godzin odpoczynku tygodniowego.

Podsumowanie — jak ułatwić planowanie równoważnego czasu pracy w Moniti?

Ekran aplikacji Moniti przedstawiający listę obecności pracowników

Prawidłowo rozplanowany równoważny system czasu pracy może przynieść duże korzyści dla firmy. Jednak wymaga nie tylko dokładnego dostosowania godzin pracy do bieżących potrzeb organizacyjnych, ale także ścisłego monitorowania i rozliczania nadgodzin oraz zapewnienia, że wszelkie wymogi prawne, w tym minimalne okresy odpoczynku, są spełnione. Proces ten, choć skomplikowany, może zostać znacznie ułatwiony dzięki stosowaniu narzędzi, takich jak aplikacja Moniti.

Aplikacja Moniti pomaga zaplanować równoważny czas pracy i zapewnić zgodność z Kodeksem Pracy, a także automatycznie analizować i generować raporty dotyczące między innymi nadgodzin, kosztów, odpoczynku, czy urlopów pracowników. Posiada również system monitorowania lokalizacji pracownika i raportowania zadań, dzięki czemu możliwe jest usprawnienie oraz dokładne rozliczanie pracy wykonywanej przez pracowników terenowych, którzy często pracują w równoważnym systemie czasu pracy.