Systemy czasu pracy — najważniejsze informacje

Dłoń trzymająca mały budzik, symbolika zarządzania czasem i terminowości.

Efektywne zarządzanie czasem pracy jest kluczowe dla sukcesu każdej organizacji. W tym artykule przybliżymy różne systemy czasu pracy, które można zastosować w firmie. Od podstawowego, przez system przerywanego czasu pracy po skrócony tydzień pracy – każdy system ma swoje specyficzne zalety, które mogą przyczynić się do optymalizacji procesów pracy i przynieść korzyści dla pracodawcy oraz pracownika.

Czym jest system czasu pracy?

System czasu pracy odnosi się do regulacji i metod zarządzania czasem, w którym pracownicy wykonują swoje obowiązki. Jest to kluczowy element organizacji pracy w każdej firmie, regulowany przez Kodeks pracy, który zapewnia, że praca jest wykonywana efektywnie, a prawa pracownicze są chronione. Systemy czasu pracy mogą różnić się w zależności od specyfiki branży, wymagań stanowiska, a także preferencji samego pracodawcy oraz pracowników.

Definicja i podstawy prawne

Zgodnie z art. 128 Kodeksu pracy, przez czas pracy rozumie się czas, w którym pracownik pozostaje do dyspozycji pracodawcy w miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy lub w innym miejscu do wykonywania zadań. Kodeks pracy pozwala na stosowanie różnych systemów czasu pracy, które są dostosowane do charakteru pracy w danym zakładzie pracy.

Jakie są systemy czasu pracy?

Kodeks pracy wyróżnia kilka podstawowych systemów czasu pracy, które mogą być stosowane w zależności od potrzeb organizacji i rodzaju wykonywanych zadań:

 • Podstawowy system czasu pracy (art. 129);
 • Równoważny system czasu pracy (art. 135–137);
 • Przerywany system czasu pracy (art. 139);
 • Zadaniowy system czasu pracy (art. 140);
 • System czasu pracy w ruchu ciągłym (art. 138);
 • Weekendowy system czasu pracy (art. 144);
 • System skróconego tygodnia pracy (art. 143);
 • System skróconego czasu pracy (art. 145).

 

Każdy z tych systemów ma swoje specyficzne zastosowania i jest dostosowany do różnych warunków pracy. Wybór odpowiedniego systemu czasu pracy ma kluczowe znaczenie dla efektywności organizacyjnej, a także wpływa na dobrostan i satysfakcję pracowników.

Moniti pozwala zarządzać każdym systemem czasu pracy w firmie, ograniczając zbędną papierową dokumentację. Niezależnie od tego, czy interesuje Cię liczenie godzin pracy, układanie grafiku pracy, czy też lepsze zarządzanie zadaniami i projektami, Moniti oferuje kompleksowe rozwiązania, które możesz dostosować do specyficznych potrzeb Twojej firmy.

Podstawowy system czasu pracy

Zgodnie z art. 129 Kodeksu pracy, podstawowy system czasu pracy jest najbardziej tradycyjnym modelem organizacji czasu pracy, zakładającym, że pracownik wykonuje swoje obowiązki przez 8 godzin dziennie, w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, co zazwyczaj daje 40 godzin pracy tygodniowo. Ten system jest powszechnie stosowany w wielu sektorach, zapewniając regularność i przewidywalność zarówno dla pracodawców, jak i pracowników.

Podstawowy system czasu pracy jest idealny dla firm, które potrzebują przewidywalnego harmonogramu pracy, umożliwiającego łatwe zarządzanie zasobami ludzkimi i planowanie zadań. W podstawowym systemie czasu pracy, wykonanie powierzonych zadań jest ściśle monitorowane, co pomaga w utrzymaniu dyscypliny pracy i efektywności operacyjnej.

Równoważny system czasu pracy

Określony w art. 135-137 Kodeksu pracy, równoważny system czasu pracy umożliwia elastyczne zarządzanie czasem pracy poprzez nieregularne rozkładanie godzin pracy w okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym. W tym systemie dobowy wymiar czasu pracy może być wydłużony do 12 godzin, a dla niektórych zawodów, na przykład pracowników zakładowych straży pożarnych do 16 lub 24 godzin.

Równoważny system czasu pracy jest szczególnie przydatny w branżach, gdzie obciążenie pracą jest nieregularne lub zależne od wielu czynników zewnętrznych, takich jak sezonowość produkcji czy cykle projektowe. System ten pozwala na dostosowanie godzin pracy do rzeczywistego zapotrzebowania, zwiększając efektywność pracy i zadowolenie pracowników. W równoważnym systemie czasu pracy kluczowe jest zachowanie przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy, co wymaga precyzyjnego planowania i monitorowania.

Poznaj wszystkie szczegóły dotyczące równoważnego czasu pracy.

Przerywany system czasu pracy

System przerywanego czasu pracy, określony w art. 139 Kodeksu pracy, pozwala na podział doby pracy na segmenty aktywności zawodowej i przerw, które nie są wliczane do czasu pracy. Jest to szczególnie korzystne w branżach, gdzie praca nie wymaga ciągłej obecności pracownika na stanowisku, a obciążenia pracą są nieregularne w ciągu dnia.

Przerywany system czasu pracy może zostać przyjęty w przypadkach uzasadnionych rodzajem pracy. Stosowany jest na przykład w sektorach takich jak gastronomia, ochrona, czy inne usługi, gdzie zapotrzebowanie na pracę zmienia się dynamicznie w ciągu doby. W przerywanym systemie czasu pracy pracodawca może na przykład zaplanować pracę w godzinach porannych i wieczornych, z długą przerwą w ciągu dnia. Ten system oferuje zarówno pracodawcom jak i pracownikom większą elastyczność w organizacji czasu pracy, jednak wymaga precyzyjnego zarządzania, aby zapewnić zgodność z przepisami prawa pracy oraz zabezpieczyć zdrowie i dobrostan pracowników.

System zadaniowego czasu pracy

Informacje o zadaniowym systemie czasu pracy można znaleźć w art. 140 Kodeksu pracy. System zadaniowego czasu pracy pozwala pracownikom na elastyczne dostosowanie swojego rozkładu czasu pracy do własnych potrzeb oraz do wykonania powierzonych zadań. Nie określa się stałych godzin pracy, lecz oczekuje się wykonania określonych zadań w ustalonym terminie.

System zadaniowego czasu pracy jest jednym z bardziej elastycznych modeli, który skupia się na efektywności i wynikach pracy zamiast na ścisłym monitorowaniu liczby godzin pracy. Jest idealny dla stanowisk wymagających kreatywności i samodzielności, takich jak praca programistów, projektantów, czy specjalistów marketingowych. Pozwala pracownikom na optymalizację ich czasu pracy w zależności od indywidualnych preferencji i najbardziej produktywnych godzin, co z kolei może przyczynić się do wzrostu efektywności i satysfakcji z pracy.

Poznaj wszystkie szczegóły dotyczące zadaniowego czasu pracy.

System pracy w ruchu ciągłym

System pracy w ruchu ciągłym został określony w art. 138 Kodeksu pracy. Umożliwia on organizację pracy w sposób ciągły przez całą dobę, włączając dni robocze, weekendy oraz święta. Jest to system szczególnie odpowiedni dla branż wymagających nieprzerwanego procesu produkcyjnego lub operacyjnego, takich jak produkcja przemysłowa, energetyka czy usługi medyczne. Ten system umożliwia pracodawcom organizację zmian tak, aby zakład pracy nigdy nie przestawał funkcjonować, co jest krytyczne dla utrzymania ciągłości technologii produkcji.

W systemie pracy w ruchu ciągłym może wystąpić wydłużenie dobowego wymiaru czasu pracy do maksymalnie 12 godzin w ciągu doby. Jednakże łączny wymiar czasu pracy w ciągu tygodnia nie może przekraczać średnio 43 godzin, a za każdą godzinę pracy powyżej 8 godzin na dobę w dniu wykonywania pracy w przedłużonym wymiarze czasu pracy pracownikowi przysługuje dodatek do wynagrodzenia, o którym mowa w art. 151(1) § 1 pkt 1.

Stosowanie systemu pracy w ruchu ciągłym wymaga od pracodawców dokładnego przestrzegania przepisów Kodeksu pracy oraz zabezpieczenia odpowiednich warunków pracy, aby zapewnić ciągłość operacji i ochronę pracowników. Wdrożenie takiego systemu pracy powinno być także odpowiednio udokumentowane i monitorowane, aby zagwarantować przestrzeganie prawnych wymogów dotyczących czasu pracy i odpoczynku.

Weekendowy system czasu pracy

System pracy weekendowej, zdefiniowany w art. 144 Kodeksu pracy, pozwala na koncentrację godzin pracy pracownika na weekendy, czyli piątki, soboty, niedziele i święta. Jest to szczególnie praktyczne w branżach, gdzie zapotrzebowanie na usługi lub działalność operacyjna intensyfikuje się w te dni, na przykład w branży rozrywkowej, hotelarstwie, czy handlu detalicznym.

W systemie pracy weekendowej pracodawcy mogą planować wydłużenie dobowego czasu pracy do maksymalnie 12 godzin, co może oznaczać dopuszczalne wykonywanie pracy przez dłuższy czas w dane dni. Ważne jest jednak, aby każde takie wydłużenie było równoważone odpowiednimi okresami odpoczynku, co zapewnia zachowanie zdrowia i dobrostanu pracowników.

System skróconego tygodnia pracy

System skróconego tygodnia pracy, określony w art. 143 Kodeksu pracy, pozwala na redukcję liczby dni pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, przy jednoczesnym zachowaniu standardowego tygodniowego wymiaru godzin. Pracownicy pracują mniej dni, ale dłużej każdego z tych dni, co jest dopuszczalne wykonywanie pracy w tak zmodyfikowanym formacie.

Pracodawca nie może sam wprowadzić systemu skróconego tygodnia pracy, może to zrobić jedynie na pisemny wniosek pracownika. System skróconego tygodnia pracy może zwiększać zaangażowanie i satysfakcję z pracy oraz umożliwić dłuższy odpoczynek tygodniowy pracownikom.

System skróconego czasu pracy

System skróconego czasu pracy, zdefiniowany w art. 145 Kodeksu pracy, pozwala na zmniejszenie dobowego wymiaru czasu pracy w określonych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. Jest to istotne w miejscach, gdzie warunki pracy mogą negatywnie wpływać na zdrowie pracowników.

Ten system jest stosowany przede wszystkim w branżach, gdzie dopuszczalne jest wykonywanie pracy w uciążliwych lub szkodliwych warunkach, takich jak przemysł ciężki czy budownictwo. Skrócenie dobowego wymiaru czasu pracy pozwala zmniejszyć ekspozycję pracowników na niekorzystne warunki i wspiera ich zdrowie oraz bezpieczeństwo.

Systemy czasu pracy — porównanie

Aby ułatwić rozróżnienie systemów czasu pracy stworzyliśmy uproszczoną tabelę.

Co nie jest systemem czasu pracy?

W ramach rozumienia organizacji czasu pracy istnieje wiele pojęć, które często są błędnie identyfikowane jako systemy czasu pracy, choć w rzeczywistości nim nie są. Poniżej przedstawiam niektóre z tych pojęć, które nie stanowią systemów czasu pracy zdefiniowanych w Kodeksie pracy, ale są często z nimi mylone:

 • Ruchomy czas pracy – Choć pozwala na pewną elastyczność godzin rozpoczęcia i zakończenia pracy, nie zmienia ogólnego wymiaru czasu pracy, który musi być realizowany zgodnie z ustalonymi normami.
 • Elastyczny czas pracy – Podobnie jak ruchomy czas pracy, umożliwia pracownikom pewną swobodę w kształtowaniu rozkładu pracy, ale nie zmienia zasadniczych zasad dotyczących dobowego czy tygodniowego wymiaru godzin pracy.
 • Indywidualny rozkład czasu pracy – Jest to dostosowanie godzin pracy do indywidualnych potrzeb pracownika. Często jest stosowany przy pracy zdalnej, w systemie zadaniowym lub podstawowym systemie czasu pracy, ale sam w sobie nie jest odrębnym systemem czasu pracy.
 • Praca sezonowa – Dotyczy pracy wykonywanej tylko w określonych porach roku, typowej dla niektórych branż, jak turystyka czy rolnictwo. Nie jest to system czasu pracy, a forma zatrudnienia zależna od sezonowego zapotrzebowania na pracę.
 • Praca zmianowa – Chociaż praca zmianowa może być realizowana w różnych systemach czasu pracy (np. jako praca w ruchu ciągłym), sama zmienność godzin pracy (zmiany) nie jest traktowana jako osobny system czasu pracy.

Systemy czasu pracy — efektywnie zarządzaj czasem pracy z Moniti

Ekran aplikacji Moniti przedstawiający listę obecności pracowników

Efektywność zarządzania czasem pracy jest niezbędna dla sukcesu każdej organizacji. Moniti oferuje rozwiązania, które pomagają firmom optymalizować zarządzanie czasem pracy, uwzględniają indywidualne potrzeby każdej organizacji. Niezależnie od tego, czy chodzi o elastyczne systemy czasu pracy, zadaniowy system czasu pracy, czy system równoważnego czasu pracy.

Najczęściej zadawane pytania

Gdzie należy umieścić informacje o obowiązującym systemie czasu pracy?

Informacje dotyczące obowiązującego systemu czasu pracy powinny być zapisane w regulaminie pracy lub układzie zbiorowym pracy. W niektórych przypadkach, szczególnie w mniejszych firmach, ustalenia mogą zostać zawarte w umowie o pracę. Jeśli w zakładzie pracy jest zawarty układ zbiorowy, ma on pierwszeństwo przed regulaminem pracy i może zawierać specyficzne zasady dotyczące systemu pracy, dostosowane do potrzeb danego środowiska pracy.

Zmiana systemu czasu pracy jest istotną zmianą warunków pracy, która może wymagać zgody pracownika. W szczególnie uzasadnionych przypadkach pracodawca może wprowadzić zmiany jednostronnie. Jednak, w razie niewyrażenia zgody przez pracownika nie można go zwolnić dyscyplinarnie — należy zachować standardowy rodzaj wypowiedzenia umowy. W przypadkach, kiedy w firmie działa zakładowa organizacja związkowa, należy z nią negocjować warunki.

Pracodawca, zgodnie z Kodeksem pracy, ma obowiązek prawidłowo rozliczać czas pracy pracowników, w tym również nadgodziny. W przypadku podstawowego systemu czasu pracy nadgodziny powinny być rozliczane zgodnie z normami prawnymi, zapewniając odpowiednie wynagrodzenie oraz czas wolny w zamian. W systemach bardziej elastycznych, jak system zadaniowy czy równoważny, nadgodziny mogą być traktowane inaczej, zależnie od ustaleń w układzie zbiorowym pracy lub regulaminie pracy oraz Kodeksie pracy. Przede wszystkim należy zwracać uwagę, na wszystkie godziny wykraczające ponad normę czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy.