Jaka jest maksymalna ilość godzin pracy w miesiącu? Miesięczny wymiar czasu pracy pracownika i limit nadgodzin

Klepsydra z niebieskim piaskiem na biurku obok notatnika, symbol zarządzania czasem.

Wymiar czasu pracy każdego pracownika stanowi istotny element organizacji pracy w każdym przedsiębiorstwie. Przestrzeganie maksymalnej ilości godzin pracy w miesiącu jest obowiązkowe pod względem prawnym i niezbędne w celu zapewnienia zdrowia pracowników. W artykule przedstawiliśmy zasady i ograniczenia dotyczące maksymalnej ilości godzin pracy w roku, tygodniu oraz dniu roboczym.

Czym jest wymiar czasu pracy?

Wymiar czasu pracy to liczba godzin, którą pracownik jest zobowiązany przepracować w danym okresie, zazwyczaj w ciągu miesiąca.

Jak obliczyć wymiar czasu pracy?

Miesięczny wymiar czasu pracy jest obliczany na podstawie norm ustanowionych w Kodeksie pracy. Zgodnie z art. 129 Kodeksu pracy, wymiar czasu pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i średnio 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, w cyklu nie dłuższym niż 4 miesiące.

Dodatkowo należy wziąć pod uwagę:

 • liczbę godzin usprawiedliwionej nieobecności,
 • dobowy i tygodniowy czas pracy,
 • zmiany w grafiku pracy, w tym dni wolne od pracy i urlopy.

W sytuacji, gdy firma operuje na elastycznym systemie czasu pracy, dobowy, tygodniowy lub miesięczny wymiar czasu pracy może być różny, jednak łączna liczba godzin pracy w każdym systemie czasu pracy nie może przekroczyć maksymalnej ilości godzin pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym. To oznacza, że nawet jeśli w niektóre dni pracownicy pracują dłużej, w inne dni ich czas pracy musi być odpowiednio krótszy, aby średni miesięczny wymiar czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym nie przekroczył dozwolonych limitów.

Szczegóły dotyczące obliczania normy i wymiaru czasu pracy można znaleźć na naszym blogu: Norma a wymiar czasu pracy – jakie są różnice? Jak je obliczać?

Kiedy możliwa jest praca w godzinach nadliczbowych?

Praca w godzinach nadliczbowych jest regulowana przez art. 151 Kodeksu pracy, który określa, że nadgodziny mogą być zlecone tylko w wyjątkowych okolicznościach. Do takich sytuacji należą konieczność prowadzenia akcji ratowniczej, szczególne potrzeby pracodawcy, takie jak nieprzewidziane zdarzenia mogące zakłócić normalne funkcjonowanie zakładu pracy, czy też konieczność ochrony życia lub mienia. Praca w godzinach nadliczbowych musi być zawsze uzasadniona rzeczywistą potrzebą i nie może być stałą praktyką.

Standardowy limit nadgodzin wynosi 150 godzin rocznie na pracownika, zgodnie z art. 151¹ Kodeksu pracy. Jednakże istnieje możliwość zastosowania innego limitu nadgodzin, jeśli zostanie to ustalone w regulaminie pracy lub układzie zbiorowym pracy. Firmy mogą dostosować te limity do swoich specyficznych potrzeb operacyjnych, co pozwala na większą elastyczność w zarządzaniu czasem pracy, zwłaszcza w okresach wzmożonej aktywności.

Limit nadgodzin w skali doby i tygodnia również jest regulowany – pracownicy nie mogą pracować więcej niż:

 • 13 godzin dziennie, ze względu na konieczność zagwarantowania pracownikowi minimum 11 godzin odpoczynku
 • 48 godzin tygodniowo, w przyjętym okresie rozliczeniowym.

Te limity mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa i zdrowia pracowników, uwzględniając ich prawo do odpoczynku. Zgodnie z art. 132 § 2 Kodeksu pracy, limit odpoczynku dobowego nie dotyczy:

 • pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy;
 • przypadków konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii.

Kto nie może wykonywać pracy w godzinach nadliczbowych?

Ochrona przed nadgodzinami dotyczy szczególnie pracowników, dla których długie godziny pracy mogą stanowić ryzyko zdrowotne, takich jak:

 • kobiety w ciąży,
 • osoby niepełnosprawne,
 • młodociani pracownicy.

Każda z tych grup jest chroniona przez specyficzne przepisy prawa pracy.

Jaka rekompensata przysługuje pracownikowi za pracę w godzinach nadliczbowych?

Za każdą godzinę pracy w godzinach nadliczbowych pracownikowi przysługuje dodatek wynagrodzenia w wysokości 50% lub 100% jego stawki godzinowej, lub czas wolny w zamian za przepracowane godziny nadliczbowe. Wybór formy rekompensaty często zależy od preferencji pracownika, ustaleń regulaminu pracy oraz musi być zgodny z Kodeksem pracy. W przypadku czasu wolnego jest on udzielany:

 • na pisemny wniosek pracownika — odpowiadający co najmniej liczbie przepracowanych godzin, 
 • w przypadku braku pisemnego wniosku — w wymiarze o połowę wyższym niż liczba godzin nadliczbowych przepracowanych przez pracownika.

Obliczaj z łatwością czas pracy i nadgodziny w aplikacji Moniti. Przechowuj wszystkie raporty, dokumenty i wnioski w jednym miejscu, aby uprościć procesy administracyjne i zapewnić zgodność z przepisami prawa pracy.

Maksymalna ilość godzin pracy w miesiącu a systemy czasu pracy

Maksymalna ilość godzin pracy w miesiącu różni się w zależności od stosowanego systemu czasu pracy. Przykładowo:

 • W podstawowym systemie czasu pracy dla pracowników zatrudnionych na pełen etat zakłada się 8 godzin pracy dziennie i przeciętnie 40 godzin tygodniowo w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, co przekłada się na maksymalnie 152-184 godziny w zależności od liczby dni roboczych w miesiącu w 2024 roku.
 • W równoważnym systemie czasu pracy, gdzie godziny pracy mogą być rozłożone nierównomiernie, pracownik może pracować więcej godzin w jednym miesiącu, a mniej w innym, lecz średnia liczba godzin na przestrzeni okresu rozliczeniowego, który nie przekracza 12 miesięcy, musi być zgodna z normami czasu pracy. Wymaga to szczególnego monitorowania, aby suma godzin pracy w danym okresie rozliczeniowym nie przekroczyła maksymalnej liczby dozwolonych godzin pracy.
 • Z kolei system zadaniowego czasu pracy pozwala na elastyczne podejście do godzin pracy, gdzie pracownik zobowiązany jest do wykonania określonych zadań bez sztywno określonych godzin pracy. Jednak nawet w tym systemie nie można przekraczać ogólnych norm czasu pracy ustanowionych przez prawo, co oznacza, że łączna liczba godzin pracy nie powinna przekroczyć dozwolonych limitów takich jak w przypadku podstawowego czasu pracy, nawet jeśli praca jest wykonywana w nieregularnych godzinach.

Każdy z tych systemów musi być dostosowany do specyficznych potrzeb operacyjnych firmy oraz dobrostanu pracowników, a wszelkie zmiany lub odstępstwa od norm powinny być jasno określone w umowie o pracę, układzie zbiorowym pracy lub regulaminie pracy. Zarządzanie czasem pracy w tych systemach wymaga precyzyjnego planowania i monitorowania, co jest kluczowe dla utrzymania zgodności z przepisami prawa pracy oraz zapewnienia zdrowia i bezpieczeństwa pracowników.

Maksymalna ilość godzin pracy w miesiącu w 2024

Ilość godzin pracy w miesiącu, dni pracy i dni wolnych, bez wliczania nadgodzin będzie wynosić:

 • Styczeń 2024: 168 godzin pracy (21 dni roboczych, 10 dni wolnych)
 • Luty 2024: 168 godzin pracy (21 dni roboczych, 8 dni wolnych)
 • Marzec 2024: 168 godzin pracy (21 dni roboczych, 10 dni wolnych)
 • Kwiecień 2024: 168 godzin pracy (21 dni roboczych, 9 dni wolnych)
 • Maj 2024: 160 godzin pracy (20 dni roboczych, 11 dni wolnych)
 • Czerwiec 2024: 160 godzin pracy (20 dni roboczych, 10 dni wolnych)
 • Lipiec 2024: 184 godziny pracy (23 dni robocze, 8 dni wolnych)
 • Sierpień 2024: 168 godzin pracy (21 dni roboczych, 10 dni wolnych)
 • Wrzesień 2024: 168 godzin pracy (21 dni roboczych, 9 dni wolnych)
 • Październik 2024: 184 godziny pracy (23 dni robocze, 8 dni wolnych)
 • Listopad 2024: 152 godziny pracy (19 dni roboczych, 11 dni wolnych)
 • Grudzień 2024: 160 godzin pracy (20 dni roboczych, 11 dni wolnych)

Wyliczenia odnoszą się do osób zatrudnionych na pełen etat, przy jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym. W przypadku części etatu ilość godzin pracy jest ustalana proporcjonalnie.

Zarządzanie czasem pracy w praktyce

Zarządzanie czasem pracy w organizacji to proces wymagający starannego podejścia i wykorzystania nowoczesnych narzędzi do optymalizacji pracy. Aby zrealizować to zadanie efektywnie, warto skoncentrować się na kilku kluczowych aspektach:

 • Planowanie grafików pracy – strategiczne planowanie godzin pracy zgodnie z potrzebami firmy i wymogami prawnymi jest fundamentem dobrego zarządzania.
 • Monitorowanie czasu pracy – systematyczne śledzenie godzin pracy, w tym nadgodzin, jest niezbędne do utrzymania kontroli i przestrzegania przepisów.
 • Elastyczność w zarządzaniu czasem pracy – zdolność do adaptacji harmonogramów w odpowiedzi na nieprzewidziane zmiany w warunkach pracy zwiększa efektywność operacyjną.
 • Automatyzacja ewidencji czasu pracy – użycie technologii do automatycznego rejestrowania czasu pracy minimalizuje błędy i oszczędza czas.
 • Dostosowywanie regulaminu pracy – bieżące aktualizacje polityk pracy w odpowiedzi na zmiany prawne gwarantują zgodność z obowiązującymi standardami.
 • Odpowiednie zarządzanie dokumentacją sporządzanie i odpowiednie przechowywanie wszystkich niezbędnych dokumentów związanych z czasem pracy, urlopami i nie tylko, aby zapewnić zgodność z prawem i móc je okazać w razie kontroli Państwowej Inspekcji Pracy, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Urzędu Skarbowego.

Zarządzaj efektywnie czasem pracy z Moniti

Aplikacja Moniti to nowoczesne narzędzie, które ułatwia zarządzanie czasem pracy w firmie. Dzięki Moniti możesz między innymi:

 • Automatycznie rejestrować czas pracy pracowników
 • Monitorować nadgodziny
 • Planować grafiki pracy i urlopy
 • Generować raporty i analizy
 • Delegować zadania
 • Poprawić komunikację wewnątrz firmy
 • Dostosowywać system do specyficznych potrzeb firmy

Korzystanie z Moniti pozwala na optymalizację procesów pracy, zwiększenie produktywności i zadowolenia pracowników, a także na łatwiejsze przestrzeganie przepisów prawa pracy.

Podsumowanie

Ekran aplikacji Moniti przedstawiający listę obecności pracowników

Zarządzanie czasem pracy stanowi nieodłączny element sprawnego funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa oraz wymaga starannego planowania i monitorowania zgodnie z przepisami. Warto zauważyć, że możliwość zastosowania różnych systemów czasu pracy, takich jak na przykład równoważny czy zadaniowy, oferuje pewną elastyczność, lecz ich implementacja musi być ściśle zgodna z normami określonymi praz Kodeks pracy. Przestrzeganie tych norm nie tylko jest kwestią prawną, ale także ma istotne znaczenie dla zapewnienia zdrowia i dobrostanu pracowników. W kontekście zapewnienia skutecznego zarządzania zasobami ludzkimi, wykorzystanie narzędzi, takich jak aplikacja Moniti jest niezwykle przydatne. Automatyzacja rejestracji czasu pracy i analiza danych nie tylko ułatwiają kontrolę nad czasem pracy, ale także mogą przyczynić się do optymalizacji procesów oraz zwiększenia produktywności i zadowolenia pracowników.